Sökning: "Paulina Lorentzon"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Lorentzon.

  1. 1. Personcentrerad omvårdnad vid demens

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Charlotte Skog; Paulina Lorentzon; [2019-08-16]
    Nyckelord :agitation; BPSD; demens; livskvalitet; personcentrerad omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom är ett stort problem bland den äldre befolkningen och beskrivs som en stor utmaning inom hälso- och sjukvården. Sjukdomen präglas av kognitiv svikt i hjärnan som förvärras i takt med att sjukdomen fortskrider. För individen som drabbas blir vardagen mer svårhanterlig och känslan av kontrollförlust skapar oro. LÄS MER