Sökning: "Paulina Rasmusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Rasmusson.

  1. 1. Tillämpning av Transparens i årsredovisningar –Informationsgivning gällande den rörliga ersättningen till verkställande direktörer i svenska noterade företag

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Josefine Swedbratt; Paulina Rasmusson; [2018-06-19]
    Nyckelord :Transparens; rörlig ersättning; redovisningskommunikation; legitimitet; verkställande direktör.;

    Sammanfattning : Inledning: Den rörliga ersättningen till verkställande direktörer har tenderat att öka i Sverigede senaste 35 åren. Ämnet har synnerligt blivit omdiskuterat och omstridd, dels hos aktieägaresom allmänheten. LÄS MER