Sökning: "Paulina Viker"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Paulina Viker.

  1. 1. ”Ibland är det svårt att följa rekommendationerna” : En studie om Vaxholms kommuns klimatanpassningsarbete och juridiska ansvar vid detaljplaneläggning med hänsyn till översvämningsrisker

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

    Författare :Paulina Viker; [2019]
    Nyckelord :kommunalplanering; detaljplaneläggning; havsnivåhöjning; klimatanpassningsarbete; försäkringsbolag;

    Sammanfattning : Idag detaljplaneläggs och bebyggs alltmer i kustområden eftersom det är attraktivt att bo intill vatten. Dessa områden riskerar att drabbas hårt av framtida havsnivåhöjning och översvämningar. Skadekostnader för bebyggelse i klimatutsatta områden har ökat den senaste tiden. LÄS MER