Sökning: "Pauline Mileikowsky"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pauline Mileikowsky.

  1. 1. Vårdad mot sin vilja – en kvalitativ studie av patienters upplevelser av psykiatrisk tvångsvård

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

    Författare :Pauline Mileikowsky; [2018-03-01]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av attvårdas utan samtycke hos personer som vårdats enligt lagen om psykiatrisktvångsvård för missbruks- och beroendeproblematik eller annan psykiatriskproblematik. Fem semi-strukturerade intervjuer genomfördes med femintervjudeltagare och en tematisk analys gjordes på intervjumaterialet. LÄS MER