Sökning: "Pavlovic Marija"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pavlovic Marija.

  1. 1. Ersättning vid inrättande av vattenskyddsområde

    Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Erika Montelius; Pavlovic Marija; [2018]
    Nyckelord :Compensation; water protection; water supply; Ersättning; vattenskyddsområde; vattentäkt;

    Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det går att reglera lagstiftning gällande ersättning vid rådighetsinskränkning på den enskilda fastighetsägarens mark, i de fall då expropriation sker i syfte att främja miljöskydd för specifikt ändamål. Utredningen avgränsas till miljöskyddet, specifikt vattenskyddsområden. LÄS MER