Sökning: "Pay-off-kalkyl"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Pay-off-kalkyl.

  1. 1. Simulation & integration av robot med stiftmaskin : En förstudie om   robotisering av stiftmaskin

    M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Fredrik Cederqvist; [2017]
    Nyckelord :Robot; pay-off kalkyl;

    Sammanfattning : Denna förstudie behandlar robotisering av en process som monterar två stiftade tåtar i en plastkontakt, detta bildar ett kablage. Idag monteras tåten till plastkontakten manuellt. Förstudien undersökte om robotisering är tekniskt möjlig och ekonomiskt försvarbar. LÄS MER