Sökning: "Pedagocical Leadership"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pedagocical Leadership.

  1. 1. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

    Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

    Författare :Peter Holm; [2019]
    Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

    Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER