Sökning: "Pedagogers deltagande"

Visar resultat 1 - 5 av 177 uppsatser innehållade orden Pedagogers deltagande.

 1. 1. "Jag vill också vara med" : en studie om barns och pedagogers interaktion i barns fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jehona Zeqiri; Martina Martell; [2020]
  Nyckelord :Interaktion; fri lek; barn; pedagoger; förskola; deltagandemönster.;

  Sammanfattning : Problemområdet för föreliggande studie grundar sig i behovet av att studera de deltagandemönster som förekommer i barns och pedagogers interaktion i barns fria lek på förskolan. Detta eftersom tidigare forskning har fokuserat på att undersöka hur pedagoger kan utveckla barns lek i framförallt pedagogstyrda lekar. LÄS MER

 2. 2. "Att räcka till för alla barn" : En kvantitativ enkätstudie om samverkan och barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Daniel Henningsson; [2020]
  Nyckelord :Förskola; samverkan; specialpedagogik; barn i behov av särskilt stöd; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den genomförda studien är att undersöka pedagogers upplevelser kring hur samverkan med vårdnadshavare fungerar i relation till barn i behov av särskilt stöd, samt vilka utmaningar pedagoger ser i det dagliga arbetet i verksamheten i förhållande till detta. En kvantitativ studie har genomförts där en enkät skickades ut till 93 stycken verksamma individer runtom i Sverige med blandad arbetsbakgrund inom förskolan. LÄS MER

 3. 3. "− Får jag vara med?" : – En kvalitativ studie om inkludering och exkludering inom barnens fria lek

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, ;

  Författare :Wladislaw Krauze; Alexander Severin; [2020]
  Nyckelord :inkludering och exkludering; förskolebarns lek; sociokulturellt perspektiv och barndomssociologi; kvalitativa intervjuer och observationer;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka fenomen som inkludering och exkludering inom lek i förskolan. Datainsamlingen skedde genom två kvalitativa metoder som bestod dels av pedagogers deltagande i intervjuer och etnografiska observationer på barn under den fria leken. LÄS MER

 4. 4. ”Men vänta lite, det var ju inte du som skulle välja, det var ju barnen som skulle välja” Pedagogers förståelse av begreppet delaktighet i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Theodorsson; Alexandra Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Barns Delaktighet; Delaktighetsstege; Förskola; Pedagog; Relationell pedagogik;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbetes syfte är att undersöka hur barns delaktighet i förskolan möjliggörs. Fokus ligger på hur pedagoger beskriver vad delaktighet är samt hur de går tillväga för att möjliggöra delaktighet för de yngre barn som ännu inte kan eller väljer att uttrycka sig verbalt. LÄS MER

 5. 5. "Alla kan skriva på sitt sätt" : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med barns skriftspråksutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Emma Öjelin Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Lek; literacy; skriftspråksutveckling; social språkmiljö; undervisningsmiljö;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka pedagogers erfarenheter av att arbeta med skriftspråk i förskolan och hur pedagoger genom material och miljö i leken kan främja barns skriftspråksutveckling. Den teoretiska utgångspunkten för studien vilar på det sociokulturella perspektivet. LÄS MER