Sökning: "Pedagogik historik"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden Pedagogik historik.

 1. 1. En resa genom kunskapsvärldar : En intervjustudie om SO-lärares beskrivningar av kunskap i relation till läroplanens formulerade kunskapsformer

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Marcus Danielsson; [2021]
  Nyckelord :Lärare; kunskapssyn; kunskapsformer; bedömning; undervisning; planering; läroplan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att öka kunskapen om SO-lärares (samhällsorienterande ämnena) beskrivningarav kunskap och att undersöka hur dessa relaterar till läroplanens utvidgade kunskapsbegrepp, vilketuttrycks som att kunskapsformerna fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet ska förutsätta varandraoch balanseras i undervisningen. Kunskapsbegreppet har en lång historik inom filosofin men är relativtoutforskat i didaktiska sammanhang, vilket kan te sig motsägelsefullt. LÄS MER

 2. 2. ”MAN HINNER INTE ALLT... SÅ NÅGONTING MÅSTE MAN TA BORT” Om förskolechefers prioriteringar av, och förutsätt-ningar för att bedriva ett pedagogiskt ledarskap

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emma Ivar; [2018-08-25]
  Nyckelord :Pedagogiskt ledarskap; ledarskap; förutsättningar; praktikarkitektur; direkt och indirekt ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka de institutionella, organisatoriska, relationella och indivi-duella förutsättningar som har betydelse för hur kommunala förskolechefer utövar sitt pe-dagogiska ledarskap. Teori: Det teoretiska ramverk som främst används är praktikarkitektur. LÄS MER

 3. 3. "Jag hinner inte" : En studie kring hur barngruppens storlek påverkar pedagogernas arbetssituation i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofia Johansson; Sanna Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Barngrupp; Förskollärare; Stor barngrupper; Pedagogiskt arbete;

  Sammanfattning : Bakgrund Bakgrundskapitlet börjar med historik om hur barngruppsantalet i svensk förskola harförändrats och utvecklats. Under tidigare forskning redogörs det för forskning och litteratur som berör barngruppsstorlekar i förskolan och dess påverkan på förskollärarensarbetssituation. LÄS MER

 4. 4. Att få vara som man är : Genus i bilderböcker för barn, en historisk jämförelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Caroline Fredberger Berlin; Eva-Karin Asplund; [2016]
  Nyckelord :Genus; bilderbok; förskola; könsstereotyp;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att se hur huvudkaraktärernas genus framställs och därmed bidra till diskussionen om bilderböckernas reproduktion av genus i samhället. Vi har genomfört en historisk jämförelse för att se vilken förändring som har skett med tanke på införandet av genus som begrepp samt feminismens utveckling i Sverige. LÄS MER

 5. 5. Ridundervisningens historia : -ridpedagogikens utveckling i Sverigen under 1900-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Annika Stalfelt; [2015]
  Nyckelord :häst; pedagogik; historik; utbildning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER