Sökning: "Pedagogisk dokumentation i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden Pedagogisk dokumentation i förskolan.

 1. 1. Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation - En kvalitativ studie inriktad på dokumentationens roll i verksamheterna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Martina Ivansson; Simona Mitrevska; [2020]
  Nyckelord :Förskola; Pedagogisk dokumentation; Kommunikation; Socialkonstruktionism;

  Sammanfattning : Pedagogisk dokumentation är idag ett centralt begrepp inom förskolan och något som många pedagoger arbetar med i verksamheten. Forskning visar att pedagogisk dokumentation är ett dokumentationsverktyg som främjar barns lärande och som kan leda till en utveckling av verksamheten. LÄS MER

 2. 2. PEDAGOGISK DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN: HUR, VARFÖR OCH BARNS DELAKTIGHET : En studie baserad på förskollärares syn kring arbetet med pedagogisk dokumentation och barns delaktighet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Emelie Johansson; Marie Sundbohm; [2020]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; delaktighet; deltagande; inflytande; vårdnadshavare; förskollärare; förskollärares perspektiv; dokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare ser på arbetet med pedagogisk dokumentation i förskolan. Hur och varför bör arbetet utföras? Hur arbetar förskollärare med att skapa delaktighet för barnen i arbetet med den pedagogiska dokumentationen? Studiens teoretiska utgångspunkt är det sociokulturella perspektivet utifrån Säljös tolkning. LÄS MER

 3. 3. "Att ge en röst till barnen" : Förskollärares beskrivningar av barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Josefine Andersson; Amanda Tällberg; [2020]
  Nyckelord :Documentation; influence; participation; preschool; preschool teacher; pedagogical documentation.; Delaktighet; dokumentation; förskola; förskollärare; inflytande; pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare beskriver arbetet med barns delaktighet och inflytande i pedagogisk dokumentation. Studien har utgått från den sociokulturella teorin och för att besvara studiens syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares syn på pedagogisk dokumentation i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Duyen Ngoc LA; [2020]
  Nyckelord :dokumentation; pedagogisk dokumentation; reflektion; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : Uppdraget att dokumentera och analysera barns lärande föreskrivs i förskolans läroplan och syftet med pedagogisk dokumentation är att stödja förskollärare i detta arbete. I denna studie intervjuar jag fyra förskollärare för att skapa förståelse för deras syn på pedagogisk dokumentation i relation till barns lärande. LÄS MER

 5. 5. "Har man det rätta tänket så är man där redan" : En kvalitativ studie om att arbeta med pedagogisk dokumentation och barns inflytande i dokumentationen på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sara Norberg; Malin Schmidt; [2020]
  Nyckelord :Barns inflytande; dokumentation; fenomenografi; förskollärare; pedagogisk dokumentation.;

  Sammanfattning : I föreliggande studie är syftet att bidra med kunskap om förskollärares föreställningar om arbetet med pedagogisk dokumentation och hur det speglar sig i arbetet med dokumentationen på förskolan. Studien är inspirerad av en fenomenografisk metodansats och studiens teoretiska ramverk är utvecklingspedagogiskt perspektiv och postkonstruktionistiskt perspektiv. LÄS MER