Sökning: "Pedagogisk kvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Pedagogisk kvalitet.

 1. 1. Framtidens kompetenser och resurser på grundsärskolan : - en pedagogisk utmaning!

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna Adolfsson; Christian Johansson; [2019]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; IT; special education; speciallärare; special needs; specialpedagog; särskolan;

  Sammanfattning : Syftet var att, ur de professionellas perspektiv, ta reda på hur kompetensen på grundsärskolan ser ut idag hos några informanter och vad som kan behöva förändras och eventuellt se annorlunda i denna verksamhet, för att möta och tillgodose elevernas stödbehov inom de kommande tio åren. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med åtta klasslärare i grundsärskolan. LÄS MER

 2. 2. En pedagogisk verksamhet av kvalitet? En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om möjligheter för att uppnå en pedagogisk verksamhet av kvalitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Andersson; Sofie Svensson; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärarprofession; förutsättningar; kvalitet; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Under de senare åren har vi tagit del av den högaktuella situation som råder ute på förskolorna. Flertalet debatter och grupprörelsen Förskoleupproret vittnar om att pedagoger blir stressade, sjukskrivna och upplever otillräcklighetskänslor. LÄS MER

 3. 3. VAD, HUR OCH VARFÖR? - En kvalitativ studie om hur ett antal förskollärare uttrycker att de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helene Stigborg; Rebecka Andersson; [2019]
  Nyckelord :Dokumentation; Pedagogisk dokumentation; Kvalitet i förskolan; GDPR;

  Sammanfattning : Med denna uppsats var vårt syfte att undersöka hur ett antal förskollärare uttrycker att de arbetar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Denna undersökning genomfördes som en kvalitativ intervjustudie. Vi intervjuade åtta förskollärare från olika förskolor och i olika åldrar. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk dokumentation på fritidshem : En kvalitativ studie om pedagogisk dokumentations betydelse utifrån fritidslärares syn och erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lara Al-Sabti; Ardeem Tarakgian; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidslärare; kvalitet; pedagogisk dokumentation; läroplansteori; realiseringsarena; systematiskt kvalitetsarbete; utvärdering; utveckling; FRIPP;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att skapa en fördjupad förståelse för pedagogisk dokumentation i fritidshemmets verksamhet. Vi har använt oss en kvalitativ metod där vi genomförde intervjuer i form av semistrukturerade frågor med sex fritidslärare i två olika fritidshemsverksamheter. LÄS MER

 5. 5. Hitta drivkraften i aktionsforskning - en studie om kollegial utveckling mot högre pedagogisk kvalitet i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susan Empell; [2019]
  Nyckelord :action research; empowerment; collegial learning; mentoring dialogues; diary writing; pedagogical quality; reflection; time;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ aktionsforskningsstudie utförd i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap genom ett praktiskt exempel visa hur pedagoger aktivt kan medverka till pedagogisk kvalitetsutveckling genom aktionsforskning. Metoden för undersökningen har främst följt Rönnermans (2012) aktionsforskningsprocess. LÄS MER