Sökning: "Pedagogisk relevans"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden Pedagogisk relevans.

 1. 1. Skolans realisering av demokrati –och medborgaruppdraget i den marknadsanpassade skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malva Berenguer; Khalid Abdihafid; [2022]
  Nyckelord :medborgarfostran; demokratifostran; samhällskunskap; segregation; marknadsorientering;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att presentera forskning som hjälper oss få djuparekunskaper om hur den marknadsorienterade skolan och skolsegregationen påverkar skolansarbete med demokrati - och medborgaruppdraget. Utifrån vår frågeställning har vi gjort engrundlig litteratursökning i databaserna SwePub, ERIC och ERC för att samla ihopforskning. LÄS MER

 2. 2. ”Nyckeln till att få hjälp är att vara en del av hjälpen” : En studie om gymnasieelevers delaktighet i pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Simon Lindh; Nisan Nalbantic; [2021]
  Nyckelord :Bronfenbrenner; individual educational plan; influence; participation; pedagogical investigations; special education; Bronfenbrenner; delaktighet; inflytande; pedagogisk utredning; specialpedagogik; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Elever är experter över sin egen skolsituation (Skolverket, 2014) och har en lagstadgad rätt att uttrycka sina åsikter om sin egen skolgång (Unicef, 2018). Syftet med studien är att öka kunskapen om gymnasieelevers delaktighet i pedagogiska utredningar och upprättande av åtgärdsprogram genom att synliggöra elevens egna perspektiv. LÄS MER

 3. 3. "Det funkar ju inte så!" : En analys av vårdnadshavares syn på samverkan och delaktighet kring elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Åsa Bogmark; Johanna Andersson; [2021]
  Nyckelord :delaktighet; samverkan; specialpedagogik; åtgärdsprogram; pedagogisk kartläggning;

  Sammanfattning : Av skolans många uppdrag är samverkan med hemmet ett av de viktigaste. I skollagen (SFS2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2019) skrivs tydligt att vårdnadshavares önskemål skatas i beaktande och respekteras. LÄS MER

 4. 4. KUNSKAPER OM NEUROPSYKIATRISKA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR (NPF)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Mikael Engdahl; [2020-06-01]
  Nyckelord :NPF; kunskap; kompetens;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är undersöka och därigenom ge en så bra bild som möjligt över hur mycket kunskap lärare i Borås stad har när det gäller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Syftet är vidare att ta reda på om de kan anpassa och inkludera på ett sätt som krävs av styrdokumenten med hjälp av den kunskap de har eller kan få med stöd av kompetent elevhälsa. LÄS MER

 5. 5. Inkluderande litteraturundervisning på gymnasiet : Svensklärares resonemang om inkludering och inkluderande litteraturundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Christer Holm; [2020]
  Nyckelord :Didactic inclusion; including; inclusion as a good environment for all students; inclusion as a good environment for students with disabilities in need of special support; inclusion as a community; inclusion as placement; literature didactics; literature teaching; spatial inclusion; social inclusion; Didaktisk inkludering; inkluderande; inkludering; inkludering som en bra miljö för alla elever; inkludering som en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar i behov av särskilt stöd; inkludering som gemenskap; inkludering som placering; litteraturdidaktik; litteraturundervisning; rumslig inkludering; social inkludering;

  Sammanfattning : Litteraturundervisningen i svenska på gymnasiet är ett utmanande område för många svensklärare och inkludering kan upplevas vara svår. Syftet med studien är att undersöka hur några svensklärare i gymnasieskolan resonerar om inkludering i en pedagogisk miljö, samt hur lärarna resonerar angående hur de arbetar inkluderande i litteraturundervisningen, inom svenskämnet. LÄS MER