Sökning: "Pedagogiska Relationer"

Visar resultat 1 - 5 av 339 uppsatser innehållade orden Pedagogiska Relationer.

 1. 1. Barns psykiska hälsa i förskolan. En kvalitativ studie med fenomenografisk ansats om hur några förskollärare uppfattar sina kunskaper, pedagogiska verktyg och medvetna förhållningssätt i sitt arbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Ekdahl; Jenny Millander; [2023-02-28]
  Nyckelord :psykisk hälsa; barn; förskola; anknytning; relationer; samspel;

  Sammanfattning : Rapporter visar att det skett en ökning av antalet inskrivna barn i förskolans utbildning under de senaste åren, samtidigt som forskning visar på en ökad psykisk ohälsa i samhället, framförallt ångestsyndrom och depression är det som utmärker sig. I rapporten från Skolverket (2019) be skrivs det att det finns ett utvecklingsområde i skolor och förskolor med en tydligare koppling i undervisningen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. LÄS MER

 2. 2. Inkluderande undervisning - Ja, men hur får vi till det? : En intervjustudie med grundskollärare utifrån en specialpedagogisk infallsvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Tanja Sandström; Lina Ullerstam; [2023]
  Nyckelord :fokusgruppsamtal; gemenskap; gemenskapsorienterad inkludering; inkludering; samarbete;

  Sammanfattning : För att alla elever ska känna sig delaktiga i skolan behöver undervisningen vara inkluderande. Syftet med studien var att, genom fokusgruppsamtal, undersöka hur några lärare berättar om sitt arbete med inkluderande undervisning, och hur undervisningen skulle kunna utvecklas mot en gemenskapsorienterad inkludering. LÄS MER

 3. 3. Är det delaktighet och inflytande? Eller? : En studie om förskollärares syn på barns delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Jasmine Henriksson; Sara Dulce de Almeida da Silva; [2023]
  Nyckelord :Participation; Barn; delaktighet; förhållningssätt; förskola; förskollärare; inflytande;

  Sammanfattning : I läroplanen för förskolan står det att barn har rätt till delaktighet och inflytande, det finns därför ett ansvar från förskolans sida att se till att barn får det. Samtidigt finns där en del osäkerhet kring vad begreppen delaktighet och inflytande innebär och hur detta arbete ska omsättas i praktiken. LÄS MER

 4. 4. Jag försökte ju bara överleva : En kvalitativ studie om utmaningar som nyexaminerade lärare inom ämnet idrott och hälsa upplever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Konstantinos Poniris Boström; Karl Johansson; [2023]
  Nyckelord :isolation; bedömning; lärarroll;

  Sammanfattning : I denna studie har vi valt att belysa de utmaningar nyexaminerade lärare inom ämnet idrott och hälsa upplevt under sin första tid som yrkesverksam samt vilka avsaknader de känt i form av stöd eller förberedelser från antingen huvudman eller universitetsutbildningen. Studien påvisar att de främsta utmaningar som respondenterna nämner är kopplade till att hitta sin egen lärarstil, att anpassa undervisningen, att planera, att bedöma, en avsaknad av introduktionsperiod och en ensamhet i yrket. LÄS MER

 5. 5. "Vi förlägger problemen utanför skolan och tänker inte på den kompetens vi faktiskt har" : En kvalitativ studie om specialpedagogers arbete med att främja närvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hanna Bergdahl; Åsa Sjölund; [2023]
  Nyckelord :Specialpedagogik; främja närvaro; lärmiljö; relationellt perspektiv; systemteori; specialpedagogens arbete.;

  Sammanfattning : I aktuell forskning kring skolfrånvaro framkommer ett behov av perspektivskifte, från att se till individuella orsaker gällande frånvaro mot att se till skolan och dess lärmiljöer i syfte att främja närvaro. Specialpedagogens uppdrag handlar enligt examensförordningen (SFS 2017:1111) om att verka för en lärmiljö som är tillgänglig för alla elever genom att arbeta på både individ-, grupp- och organisationsnivå. LÄS MER