Sökning: "Pedagogiska processen"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade orden Pedagogiska processen.

 1. 1. Rättighetsbäraren - en analys av lagstiftarens barnsyn när hänsyn ska tas till barnets vilja i mål om vårdnad, boende och umgäng

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carolina Lindén; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; barnkonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Barnkonventionen fick i januari 2020 status av lag i den svenska rätten eftersom lagstiftaren inte anser att den tidigare fått tillräckligt genomslag i tillämpningen. Barn har sedan länge behandlats som skilda från och underordnade vuxna. Barns underordning är antagligen den minst ifrågasatta maktordningen i samhället. LÄS MER

 2. 2. Skärskådad särskoleelev : en studie om innehållet i pedagogiska utredningar som skrivs inför mottagnade av elever i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sofia Norell; [2020]
  Nyckelord :Dokumentation; grundsärskolan; kategorisering; pedagogisk utredningar; diskursanalys;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om innehållet i de pedagogiska utredningar som skrivs inför mottagande av en elev i grundsärskolan. Studien syftar också till att bidra med kunskap om hur vi kan utveckla de dokument som ligger till grund för ett mottagande i särskolan för att göra processen mer rättssäker. LÄS MER

 3. 3. Vi skulle inte klara oss utan dom : elevassistenter som utförare av undervisning i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Ania Christensson Nordlöf; Torbjörn Mattisson; [2020]
  Nyckelord :Special education teacher; special school for students with intellectual disability; teacher assistant; Elevassistent; grundsärskola; speciallärare; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Studien har som syfte att undersöka vilka förutsättningar elevassistenter har att utföra undervisning. Frågeställningarna är:  Vilka arbetsuppgifter ingår i elevassistentens uppdrag? Vilken utbildning och kompetens behövs för att elevassistenter ska kunna utföra sitt uppdrag? Hur uppfattar elevassistenter, speciallärare och rektorer vem som ansvarar för att elevassistenter får kompetensutveckling?   Studien är gjord på fyra skolor i tre olika kommuner. LÄS MER

 4. 4. Synen på medarbetarskap : En studie av medarbetare och skolledares syn på medarbetarskap inom den kommunala gymnasieskolan.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Karin Lindblom; Jessica Lindgren Meng; [2020]
  Nyckelord :coworkership; empowerment; employeeship; employee attitudes employee responsibility; employee theory; followership.; medarbetare; medarbetarskap; medarbetaransvar; hermeneutik; fenomenologi.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att synliggöra och utveckla kunskap om medarbetarskap inom den kommunala gymnasieskolan. I förlängningen ämnar vi dessutom få en djupare förståelse för innebörden av medarbetarskap i gymnasieskolan ur både ett medarbetar- och ett ledarskapsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. "Vi tar en iPad så blir allt bra" : En kvalitativ undersökning av digitala verktygs domesticering i språkskolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Amanda Andersson; Annie Linsemark; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Språkstörning; Digitalisering; Domesticeringsteorin;

  Sammanfattning : Syftet med denna studien är att undersöka hur låg- och mellanstadielärare uppfattar implementeringen och användningen av digitala verktyg i språkskolor utifrån domesticeringsteorin. Lärarnas uppfattning kopplas samman med riktlinjer från politiska styrdokument gällande digitaliseringen av skolan för att få en förståelse för den digitala utvecklingen i språkskolan. LÄS MER