Sökning: "Pedagogiska retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Pedagogiska retorik.

 1. 1. Miljön och materialets betydelse när sex Reggio Emiliaförskolor presenterar sin verksamhet : En retorisk analys av sex förskolors hemsidor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Karin Sundqvist; Jessica Näslund; [2019]
  Nyckelord :Reggio Emilia; rhetoric; rhetorical text analysis; the environment as the third pedagogue; the competent child; the hundred languages; ethos; pathos; logos.; Reggio Emilia; retorik; retorisk textanalys; miljön som den tredje pedagogen; det kompetenta barnet; de hundra språken; ethos; pathos; logos.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to conduct a qualitative rhetorical analysis of websites where Reggio Emilia-inspired preschools present their pedagogy to gain increased knowledge of the content that is written, focusing on the environment and materials. The environment is important in the Reggio Emilia pedagogy and they are convinced that the environment is of great importance for children's play, interaction, and upbringing into a democratic society. LÄS MER

 2. 2. "...vi har lite mindre barn så de kan inte hantera den själva : En diskursanalytisk studie om pedagogers resonemang kring användandet av pekplattan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Clara Johansson; Susanne Brosved; [2018]
  Nyckelord :Pekplatta; socialkonstruktionismen; barns delaktighet; kompetens; intresse; kunskapsbrist.;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en diskursanalytisk studie med fokus på pedagogers resonemang kring pekplattan som ett pedagogiskt verktyg. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring sin tekniska kompetens samt sitt användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Talrädsla ur ett elevperspektiv : En kvalitativ undersökning om elevernas erfarenheter av talrädsla och klassrummets maktstruktur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Joanna Nilsson; [2018]
  Nyckelord :talrädsla; den vänliga maktutövningen; retorik;

  Sammanfattning : Denna studie har min egen studie, När kommunikationen brister (Nilsson, 2018) bakom sig i vilken fokus läggs på forskningens skillnader mellan å ena sidan pedagogiskt å andra sidan psykologiskt sätt att se på talrädsla som ett problem för den didaktiska praktiken i svenskämnet. Denna undersökning av talrädslan intar ett elevperspektiv med syfte att se till elevernas erfarenheter av sin talrädsla samt hur eleverna tycker att läraren utövar makt i det pedagogiska klassrummet och svenskundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Motivera mera : Musikpedagogers syn på motivation och ansvar. En studie utifrån ett sociokulturellt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Martin Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :Retorik; lärarkontroll; musikundervisning; intellektuella verktyg; fysiska verktyg;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker hur motivation och ansvarstagande kan väckas hos elever i musikundervisning. Studien genomfördes utifrån ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk bakgrund. LÄS MER

 5. 5. För vem och varför planerar vi? : En kvalitativ studie om hur förskollärare och barnskötare resonerar kring pedagogisk planering i förskolans kontext

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Sara Makkonen; Emma Svahn; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; planering; kvalitetsarbete; förskolans läroplan socialkonstruktionism; diskurspsykologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur förskollärare och barnskötare resonerar kring pedagogisk planering i förskolans kontext. Vilket besvarades genom forskningsfrågan: vilka diskurser framträder genom samtal med förskollärare och barnskötare gällande den pedagogiska planeringen i förskolan. LÄS MER