Sökning: "Pedagogiska verktyg förskolan"

Visar resultat 11 - 15 av 187 uppsatser innehållade orden Pedagogiska verktyg förskolan.

 1. 11. "Teknik är ju istort sett allt" : Pedagogers användning och inställning till digitala verktyg i förskolan med fokus på teknikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Cecilia Lundevall; [2019]
  Nyckelord :Digital tools – Digitization - Educators in preschool - Technology in pre-school; Digitala verktyg – Digitalisering – Pedagoger i förskolan – Teknik i förskolan;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur undervisningen i teknik, kopplat till digitaliseringen, kan gestaltas i förskolan. För att ta reda på detta har intervjuer utförts med fyra pedagoger, dessa pedagoger har även fått svara på en mindre enkätundersökning om digitala verktyg. LÄS MER

 2. 12. Språksvårigheter i förskolan : Hur kan språksvårigheter upptäckas och stimuleras?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sara Hjerpe; [2019]
  Nyckelord :Preschool children; preschool teachers; language development methods; language problems.; Förskolebarn; Förskollärare; Metoder för språkutveckling; Språksvårigheter.;

  Sammanfattning : The aim of the study is to examine whether and how the children who have difficulties with the language receive the help they need from the preschool teachers in order to improve their language development. Interview of semi-structured model with five preschool teachers at different kindergartens in the same municipality was conducted, where the pedagogues experiences were requested which methods/routines they work with to detect if children have language problems and what methods/ tools they use to help and stimulate language development, and how they have worked with that has given the best language enhancement in children with language difficulties. LÄS MER

 3. 13. Låt inte maten tysta mun! - samtalet kring matbordet som en arena för delaktighet och inflytande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Sundberg; Sherin Florie; [2019]
  Nyckelord :Samtal; Samspel; Pedagogisk måltid; Inflytande; Positioneringsteori; Kamratkultur; Vuxenroll; Förskola;

  Sammanfattning : Studien vill belysa hur informella samtal kan uppmuntra barns delaktighet, genom en förståelse för tillträdesstrategier och uteslutningar inom diskursen kring matbordet. Samtalets roll för barns inflytande och måltiden som en del av det pedagogiska arbetet samt den maktbalans som finns mellan barn och vuxna belyses. LÄS MER

 4. 14. Förskollärare erfarenheter av att integrera lärplattor i den pedagogiska verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Belaynesh Ketsela Tesfaye; [2019]
  Nyckelord :App.; digital kompetens; integrera; kollaborativt lärande; lärplatta.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om förskollärarens erfarenheter av hur lärplattan kan integreras i det pedagogiska arbetet i förskolan och vilka möjligheter de erfar finns för barns lärande och utveckling när de använder lärplattan. Som metod valdes intervju där fem förskollärare som arbetar i tre olika förskolor i Västra-Götalandsregionen har intervjuats. LÄS MER

 5. 15. ”… för att leva oss in i ett barns perspektiv går vi ned på knä vid dörröppningen och så tänker vi, vad ser vi? …” : En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i förhållande till lärandemiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Larsson; Sandra Forsgren; [2019]
  Nyckelord :barn; inflytande; delaktighet; lärandemiljö; förskollärare; förskolan; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare ser på och arbetar med att alla barn i förskolan ska få inflytande och delaktighet i utformandet av den fysiska lärandemiljön på avdelningen. Vi har undersökt hur förskollärare tolkar barns delaktighet och inflytande utifrån läroplansuppdraget, hur förskollärare arbetar med barns inflytande och delaktighet i relation till den fysiska lärandemiljön samt vilka utmaningar och hinder som kan identifieras i det pedagogiska arbetet med barns inflytande och delaktighet på avdelningen. LÄS MER