Sökning: "Pedagogiska verktyg förskolan"

Visar resultat 11 - 15 av 164 uppsatser innehållade orden Pedagogiska verktyg förskolan.

 1. 11. ”Jag vill ha pedagogisk dokumentation, jag tycker det ger jättemycket” - En studie om pedagogers syn på pedagogisk dokumentation och barnens delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Fodor; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Medkonstruktör; Pedagogisk dokumentation; Social konstruktion; Subjekt;

  Sammanfattning : Krav ställs på pedagogisk dokumentation i förskolan från många olika håll där barnens delaktighet betonas. Skolverket (2012) har gett ut stödmaterial kring hur förskolor kan arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förskolans läroplan. LÄS MER

 2. 12. ”Jag älskar att prata med barnen” - En kvalitativ studie om förskollärares användning av literacy som ett språkfrämjande verktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Chavéus; Emma Cedergren; [2018]
  Nyckelord :förskola; kommunikation; literacy; språkutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med vår studie är att undersöka och synliggöra hur förskollärare arbetar språkfrämjande med literacy i förskolan. Detta då bland andra Skolverket (2018) poängterar vikten av att tidigt introducera läs- och skriftspråket för barn samt uppmanar förskollärare att ta tillvara på barns intresse för olika sorters bilder och texter. LÄS MER

 3. 13. "...vi har lite mindre barn så de kan inte hantera den själva : En diskursanalytisk studie om pedagogers resonemang kring användandet av pekplattan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Clara Johansson; Susanne Brosved; [2018]
  Nyckelord :Pekplatta; socialkonstruktionismen; barns delaktighet; kompetens; intresse; kunskapsbrist.;

  Sammanfattning : Vi har valt att göra en diskursanalytisk studie med fokus på pedagogers resonemang kring pekplattan som ett pedagogiskt verktyg. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger resonerar kring sin tekniska kompetens samt sitt användande av pekplattan i den pedagogiska verksamheten. LÄS MER

 4. 14. Digitalisering i förskolan : Betydelsen av IKT för barns lärande och utveckling

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Janna Eurén; [2018]
  Nyckelord :Preschool; digital tools; special education; leadership; competence development; Förskolan; digitala verktyg; specialpedagogik; ledarskap; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få ökad kunskap om förskollärares och förskolechefers tankar och erfarenheter gällande arbetet med digitalisering i förskolan och hur digitala verktyg kan underlätta för barn i behov av särskilt stöd. För att få svar på syftet och forskningsfrågorna användes kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 15. Att motverka könsroller i förskolan : En studie om förskollärares upplevelser av att arbeta med jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Louise Lindberg; Johannes Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Gender; gender equality; gender pedagogy; gender roles; preschool; preschool teacher; Förskola; förskollärare; genus; genuspedagogik; jämställdhet; könsroll;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie fokuserar sex förskollärares upplevelser av deras jämställdhetsarbete i förskolan. Studien tar sin utgångspunkt i genuspedagogik som huvudsakligen behandlar vuxnas förhållningssätt till könsstereotypa normer. LÄS MER