Sökning: "Pedagogiska verktyg förskolan"

Visar resultat 16 - 20 av 171 uppsatser innehållade orden Pedagogiska verktyg förskolan.

 1. 16. Att motverka könsroller i förskolan : En studie om förskollärares upplevelser av att arbeta med jämställdhet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Louise Lindberg; Johannes Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Gender; gender equality; gender pedagogy; gender roles; preschool; preschool teacher; Förskola; förskollärare; genus; genuspedagogik; jämställdhet; könsroll;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie fokuserar sex förskollärares upplevelser av deras jämställdhetsarbete i förskolan. Studien tar sin utgångspunkt i genuspedagogik som huvudsakligen behandlar vuxnas förhållningssätt till könsstereotypa normer. LÄS MER

 2. 17. Fysisk aktivitet i förskolan : En studie om estetiska lärprocesser och fysisk aktivitet i förskolan samt pedagogernas inställning till den.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Larsson; [2018]
  Nyckelord :Physical activity; aestethic learning processes; pre-school; free play; teachers’ views; Fysisk aktivitet; estetiska lärprocesser; förskola; fri lek; pedagogers tankar;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to research what kind of physical activities takes place in pre-school, and teachers views and thoughts of physical activity in combination with aestethic learningprocesses. The study endeavors to show how aesthetic learning processes can be combined with physical activity and be used as a tool to teach other subjects, such as, math, science and aesthetic subjects. LÄS MER

 3. 18. TAKK-Bilderboken i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Asplund Amanda; Winberg Caroline; [2018]
  Nyckelord :AAC; AKK; Förskola; Kommunikation; Pedagog; TAKK; TAKK-bilderbok;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien var att undersöka hur förskolepersonal uppfattar arbetet med TAKK och TAKK-bilderböcker i förskolans dagliga verksamhet. TAKK är ett alternativt kommunikationsmedel som i de flesta fall fungerar som ett stöd för barn som är i behov av det, (Heister Trygg, 2010). LÄS MER

 4. 19. Fotografi i den pedagogiska dokumentationen : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om arbetet med fotografi i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Ida Selander; Olivia Sätterlund; [2018]
  Nyckelord :Pedagogisk dokumentation; fotografi; förskola; fotografi som dokumentationsmetod;

  Sammanfattning : Fotografi är, enligt vår erfarenhet som förskollärarstudenter, en viktig del av arbetet med pedagogisk dokumentation i förskoleverksamhet. Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som bygger på samarbete, reflektion och kommunikation. Det finns flera metoder att använda sig av i arbetet med pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 5. 20. Om ledarskap i förskolan – en erfaren förskollärares berättelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sevda Suvakci; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; ledarstilar; förskollärare; relationer; ledarkompetens; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om en rutinerad och erfaren förskollärares pedagogiska ledarskap i arbetet med barn i förskolan. De centrala frågeställningarna i undersökningen är: Hur beskriver förskolläraren sitt eget ledarskap? Vilka utmaningar upplever hon att det finns med ledarskap i förskoleverksamheten? Vad anser hon kännetecknar ett gott ledarskap för förskolläraren? Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och en intervju användes som metod för datainsamling. LÄS MER