Sökning: "Pedagogiska verktyg förskolan"

Visar resultat 6 - 10 av 171 uppsatser innehållade orden Pedagogiska verktyg förskolan.

 1. 6. Språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarnas erfarenheter och tankar i arbetet med flerspråkiga barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Andra Ranca; [2019]
  Nyckelord :Förskola; flerspråkighet; modersmål; identitet; språkutveckling; stöttning.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskolan kan vara en stöttande arena för flerspråkiga barn och dess betydelse för barnets språkutveckling. För att kunna undersöka detta har kvalitativa intervjuer med förskollärare utförts på två olika förskolor. LÄS MER

 2. 7. Förskolebarnets stress vid måltidssituationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sara Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Hälsa; Förskolebarnets stress; Pedagogiska måltider; Pedagog;

  Sammanfattning : Min studie syftar till att bidra med kunskap kring hur pedagoger upplever förskolebarnets stress vid måltidssituationer. Studien utgår ifrån det salutogena sättet att se på hälsa, vilket syftar till att befrämja en individs aktuella hälsosituation. En kvalitativ metod har varit mitt tillvägagångssätt för att utföra studien. LÄS MER

 3. 8. Det berikande språket : En studie om de pedagogiska verktyg som pedagoger använder kontinuerligt i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Therese Martinez; [2019]
  Nyckelord :språkutveckling; gruppens organisation; språkutvecklande arbetssätt; muntligt berättande; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger stimulerar och utvecklar barns språk i sin verksamhet med hjälp av olika pedagogiska verktyg. Undersökningen har genomförts med en kvalitativ intervjustudie där nio pedagoger deltog under två månader från olika förskolor i Östergötland. LÄS MER

 4. 9. Den fysiska boken – vilken betydelse har den? : En undersökning för att se hur arbetet med böcker sker i förskolan bland de äldre barnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Johannesson; [2019]
  Nyckelord :Picture book; language development; preschool; preschool teacher; digital tools.; bilderboken; språkutveckling; förskolan; förskollärare; digitala verktyg.;

  Sammanfattning : Technology increase in preschool and initiate become a ordinarly event for the children, this while as the books space possibly reduces and gets taken over by the digital. The intention with this investigation is to find out preschool teacher´s view on the physical book, in this case the picture book in a physics form. LÄS MER

 5. 10. Reflektion som metod i förskolan. En studie utifrån förskollärarnas syn.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Bulgaras Wihlney; [2018]
  Nyckelord :Reflektion; förskoleverksamhet; förskollärarnas syn; erfarenhet;

  Sammanfattning : Abstract Syftet med studien är att studera förskollärarnas syn på reflektion som metod för att arbeta med barnen. Frågeställningar berör vilken innebörd begreppet reflektion har för förskollärarna och hur de arbetar med reflektion i verksamheten. LÄS MER