Sökning: "Pedagogiskt redskap"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden Pedagogiskt redskap.

 1. 1. Litteratur som verktyg vid språkutveckling : En litteraturstudie om språkutvecklande textarbete i svenskundervisningen för elever i årskurs F-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Henrysson; Annelie Sonestedt; [2021]
  Nyckelord :språkutveckling; litteratur; årskurs F-3; texter; läsning;

  Sammanfattning : Språket är en central del i människors liv. Det är för oss alla ett verktyg för kommunikation såväl som bildning och tänkande. Skolan har i uppgift att gynna elevers språkutveckling och det kan göras på olika sätt. Lärarnas roll är att bedriva en varierad och inkluderande undervisning som gynnar och stöttar alla elevers olika behov. LÄS MER

 2. 2. Bedömningsstödet i svenska – pedagogiska konsekvenser : några lärares och speciallärares tankar kring undervisning och samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Therése Ölund; [2020]
  Nyckelord :Assessment support; collaboration; teaching; assessment; formative assessment; Bedömningsstöd; samverkan; undervisning; bedömning; formativ bedömning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är det en förutsättning att ha goda läs- och skrivfärdigheter för att kunna delta fullt ut. Läsning är en grund för lärande och skrivande används både för att dokumentera kunskap och som redskap för lärande. LÄS MER

 3. 3. Att leda eller ledas : Förskollärarnas röst i det systematiska kvalitetsarbetet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Brunner Cederlund; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; pedagogiskt ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete; autonomi; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur systematiskt kvalitetsarbete realiseras av förskollärarna i relation till en lokal styrkedja. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöks den transformering av policy-uppdraget som sker i en lokal styrkedja med ett flertal policy-aktörer. LÄS MER

 4. 4. ”Det är en enorm vinst att jobba med flerspråkiga barn” : En intervjustudie med sex förskolepedagoger om deras uppfattningar av att arbeta språkutvecklande och inkluderande med flerspråkiga barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Angelica Kersten; Karolina Söderqvist; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; modersmål; språkutveckling; inkludering; förskola; kommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar sex förskolepedagogers syn på flerspråkighet samt de flerspråkiga barnens språkutveckling i förskolan. Syftet är att bidra med kunskap om några olika uppfattningar som förskolepedagoger har av att arbeta språkutvecklande och inkluderande med flerspråkiga barn i förskolans verksamhet. LÄS MER

 5. 5. Motivationsarbete med elever med ADHD : En kvalitativ studie om hur specialpedagoger och kuratorer arbetar för att öka motivationen hos elever med ADHD.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sanja Hadzic; [2020]
  Nyckelord :ADHD; Elever; Gymnasiet; Motivation; Motivationsarbete; Specialpedagoger; Kuratorer;

  Sammanfattning : Abstrakt Motivation är det centrala i allt pedagogiskt arbete och har enligt Jenner (2004) en särskild plats när det gäller elever med svårigheter. Syftet med föreliggande studie har varit att ta reda på hur specialpedagoger och kuratorer arbetar för att öka motivationen hos elever med adhd på gymnasiet för att på så sätt öka kunskapen och möjliggöra rätt stöd för elever med adhd. LÄS MER