Sökning: "Pedagogsyn"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Pedagogsyn.

 1. 1. Samarbete och samverkan mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Josefine Andersson; Madelen Granberg; [2013]
  Nyckelord :Barns tidigare erfarenheter och kunskaper; Förskola; Förskoleklass; Föräldrarsyn; Pedagogsyn; Samarbete; Samverkan; Övergång;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie är att synliggöra hur pedagoger och föräldrar upplever att samarbete och samverkan fungerar mellan förskola och förskoleklass vid övergången mellan verksamheterna, samt hur pedagoger och föräldrar upplever att barns tidigare erfarenheter och kunskaper tillvaratas i förskoleklassen. Frågeställningarna som vår studie har utgått ifrån är: Hur upplever pedagoger och föräldrar att övergången mellan förskola och förskoleklass bör vara? Hur upplever pedagoger och föräldrar att barns tidigare erfarenheter och kunskaper som de lärt sig i förskolan används i förskoleklassen? Hur upplever pedagoger och föräldrar att samverkan och samarbetet sker mellan förskola och förskoleklass? I tidigare forskning inom samma område har det framkommit att det under en längre tidsperiod har gjorts försök att få igång ett fungerade samarbete mellan instanserna. LÄS MER

 2. 2. ”Det är ingen jäkla diktatur!” En studie om förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Malmgren; Sanaz Javanshoja; [2012]
  Nyckelord :Demokrati; Inflytande; Delaktighet; Pedagogsyn; Mognad; Kompetensdiskurs; Bristdiskurs;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete är att undersöka och analysera hur pedagoger arbetar och tänker kring begreppen inflytande och delaktighet i förskolan. Vi vill även undersöka vilka verktyg pedagogerna använder sig av när det gäller barns inflytande. LÄS MER

 3. 3. Musik som hjälpmedel : En kvalitativ undersökning om pedagogers användning av musik i matematik, svenska och engelska

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jessica Håkansson; Malin Olsson; [2010]
  Nyckelord :musik; pedagogiskt hjälpmedel; pedagogsyn; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Bakgrunden till uppsatsen är att skribenternas intresse väckts då de i lärarutbildningen läst musik och fått verktyg för att arbeta med musik i andra ämne. Ett varierat arbetssätt fångar fler elever än om pedagogen håller sig till ett och samma arbetssätt. LÄS MER