Sökning: "Pejman Shahmohammadian"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pejman Shahmohammadian.

  1. 1. Komponentavskrivning utifrån två perspektiv i ett petrokemiskt företag

    Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Christopher Hansson; Pejman Shahmohammadian; [2014]
    Nyckelord :Komponentavskrivning; Redovisningsfunktion; Interaktion; Component Depreciation; Petrochemical Company; Accounting Department; Operations Function; Interaction; Difficulties; Petrokemiskt företag; Operativ verksamhet; Svårigheter;

    Sammanfattning : Komponentavskrivning blev aktuellt i samband med att EU valde att följa de standarder som IASB utfärdade. Efter införandet av K3-regelverk för svenska företag kom det att bli ännu mer aktuellt med komponentavskrivning i Sverige. LÄS MER