Sökning: "Pensionsskuld"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Pensionsskuld.

 1. 1. Landstingens pensionsskuld : En studie om landstingens hantering och redovisning av pensionsåtaganden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linus Westin; Jakob Nirfalk; [2016]
  Nyckelord :Pension; landsting; pensionsredovisning; ekonomi;

  Sammanfattning : Problem: I Sveriges kommuner och landsting finns idag en redovisningsmetod som benämns som blandmodellen. Modellen innebär att pensioner intjänade före 1998 placeras utanför balansräkningen i en not. LÄS MER

 2. 2. I slutet av korridoren : En studie av nya IAS 19 och dess påverkan på förmånsbestämda pensionsplaner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elin Sundqvist; Abdullahi Hashi Mohamed; [2014]
  Nyckelord :Redovisning; IAS19; pension; Accounting;

  Sammanfattning : Bakgrund: Revideringen av IAS 19 har nu trätt i kraft och denna har betytt att ett antal förändringar har skett i företagens redovisning av förmånsbestämda pensionsplaner. Den del av revideringen som främst varit under debatt är borttagandet av den så kallade korridormetoden. LÄS MER

 3. 3. Strategier för pensionsskuldshantering.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Joakim Gunnarsson; [2013-09-27]
  Nyckelord :Strategi; Fullfonderingsmodell; Blandmodell; Pensionsskuld;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. IAS 19 och aktuariella antaganden i praktiken : En studie ur ett beslutsteoretiskt perspektiv

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Henrik Rebensdorff; Nichola Prom; [2013]
  Nyckelord :actuary; actuary consultant; IAS 19; actuarial assumptions; decisionmaking; decision-making process; aktuarie; aktuariekonsult; IAS 19; aktuariella antaganden; beslutsfattande; beslutsprocess;

  Sammanfattning : Ett mycket debatterat ämne är pensionsområdet. IASB har genom IAS19 gjort ett försök att harmonisera redovisningen inom detta område, trots detta uppkommer det nationella så väl som internationella skillnader. LÄS MER

 5. 5. Pensionsredovisning i förändring - En studie av borttagandet av korridormetoden i IAS 19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Åsén; Carolina Ståhle; [2012-08-22]
  Nyckelord :Aktuariella vinster och förluster; effekter; IASB; korridormetoden; motiv; pensioner;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Genom att erbjuda val vid redovisning av aktuariella vinster ochförluster minskar möjligheten till jämförelse mellan bolag och länder. IASB har valt attgenomföra ett borttagande av korridormetoden, vilket är den redovisningsmetod som i dagslägettillämpas av majoriteten av företagen på Stockholmsbörsen Large Cap-lista. LÄS MER