Sökning: "Peo Young"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Peo Young.

 1. 1. "Internet är den största källan till allt vi vet idag" : -Om gymnasieungdomars lärprocesser kring hälsa genom interaktiv teknologi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Lindgren; Victoria Längberg; [2016]
  Nyckelord :social media; internet; learning; health literacy; youth; sociala medier; internet; lärande; hälsolitteracitet; ungdomar;

  Sammanfattning : Den föreliggande studien grundar sig i tanken att det är av vikt att studera lärande- processer via sociala medier och internet kopplat till hälsa eftersom många använ- der idag internet som en kommunikationskanal till hälsoinformation. Syftet: Syftet var att skapa kunskap om vilken roll interaktiv teknologi spelar för gymnasieung- domars lärande om hälsa. LÄS MER

 2. 2. Development of an Electronic Medical Record System

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Jemal Saleh Ramadan; Niclas Södermark; [2014]
  Nyckelord :EMRS; JavaFX; journalsystem; EMRs; JavaFX; journalsystem;

  Sammanfattning : Sofiaängen (http://sofiaangen.com/) är en psykoterapeutisk dagverksamhet och skola som ligger på Södermalm i Stockholm. Sofiaängen riktar sig till ungdomar i åldern 14 till 20 med psykiska och sociala problem. LÄS MER

 3. 3. Vem hör hemma i arbetslivet? : Praktik som åtgärd för att underlätta personer med intellektuella funktionsnedsättningars inträde på arbetsmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Nina Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study investigates a Swedish educational project aimed to incorporate young people with intellectual disabilities into the labor market through internship. This qualitative interview study was conducted with six of the project student’s internship supervisors. LÄS MER