Sökning: "People who inject drugs"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden People who inject drugs.

 1. 1. The State of Needle Exchange Programs in Sweden and Hepatitis C Virus Incidence

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Miljövetenskap

  Författare :Ramesh Bangah; [2020]
  Nyckelord :Hepatitis C; PWID; Needle Exchange Programs; Harm Reduction;

  Sammanfattning : Hepatitis C virus (HCV) affects up to 45,000 people in Sweden today. Although it is a very treatable disease, the prevalence of HCV is extremely high within the population of people who inject drugs (PWID). This study examines the direct effect of needle exchange programs (NEPs) on HCV rates in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Ökar livskvalitet hos personer som injicerar droger när tillgång till sprututbyte finns? : En longitudinell studie på Stockholms Sprututbyte

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Linda Näslund; [2019]
  Nyckelord :Needle and syringe exchange; People who inject drugs; Quality of life; Livskvalitet; Sprututbyte; Personer som injicerar droger;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som injicerar droger har i tidigare studier visat sig ha en lägre livskvalitet än andra populationer och många lider av psykisk ohälsa. Spridning av blodsmittor som hiv och hepatiter och andra blodburna infektioner kan vara en risk vid injicering. LÄS MER

 3. 3. Uppfattning om egenvård och behov av vård hos personer som injicerar droger : En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Cornelia Nordin; Ida Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :People who inject drugs PWID ; needle exchange programs; self-care; patient perspective; nursing care; Personer som injicerar droger PWID ; sprututbytesprogram; egenvård; patientperspektiv; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer som injicerar droger uppsöker vården mindre frekvent än övriga befolkningen men löper ökad risk för ohälsa utifrån olika riskbeteenden såsom att dela injektionsmaterial och bruka olagliga substanser. Ohälsa som uppkommer kopplat till injicering av droger orsakar lidande hos individen samt stora kostnader för sjukvården. LÄS MER

 4. 4. "I was like a rose, now I look like a thorn" An exploratory study of women injecting drug users (WIDU) in Tunisia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Hgqer Ben Mosbah; [2016]
  Nyckelord :women injecting drugs users; Tunisia;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this master thesis was to explore contexts of initiation of substance use and to describe the social, physical and mental health situation of women injecting drug users (WIDU) in Tunisia.Relevance: In North Africa, people who inject drugs are an important risk group in the HIV epidemic. LÄS MER

 5. 5. Preventiva samtal om risk för infektioner vid injektionsmissbruk–ökar utbildningsintervention personalens kunskap och motivation?

  Master-uppsats, Nordiska ministerrådet/Nordic School of Public Health NHV

  Författare :Ann-Louise Svedberg-Lindqvist; [2014]
  Nyckelord :injecting drug use; infection; health promotion; personnel; knowledge; injektionsmissbruk; smitta; hälsofrämjande; personal; kunskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som injicerar droger riskerar att drabbas av allvarliga infektioner. Tidigare studier har visat att personal som möter personer i risk inte har tillräckligt med kunskap för att erbjuda hälsofrämjande insatser. LÄS MER