Sökning: "Per Erik Wesslén"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Per Erik Wesslén.

 1. 1. Kost och hälsa i skolan : En studie av uppfattningar hos rektorer, statliga skolmyndigheter och kommunala kostchefer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Per Erik Wesslén; [2007]
  Nyckelord :Kost; hälsa; hälsofrämjande skola; skollunch; ekologiska livsmedel;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet var att undersöka hur skolan ser på kost och hälsa, samt elevers matvanor. Hur viktiga är dessa frågor för skolan, finns strategier för ett arbete kring detta? För att nå syftet har intervjuer gjorts med representanter för statliga skolmyndigheter – Myndigheten för skol-utveckling (MSU) och Nationellt centrum för främjandet av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF). LÄS MER

 2. 2. Martinus andliga vetenskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

  Författare :Per Erik Wesslén; [2006]
  Nyckelord :Martinus; kosmologi; andlighet; troskritik; vetenskapskritik;

  Sammanfattning : I min uppsats vill jag undersöka Martinus andliga vetenskap, försöka klargöra på vilket sätt den egentligen är vetenskap – om den överhuvudtaget kan sägas vara det. Är det en kvalitativ eller en kvantitativ vetenskapsmodell Martinus presenterar? Efter att ha analyserat Martinus texter kan jag konstatera att det finns vissa problem och paradoxer i denna andliga vetenskap. LÄS MER

 3. 3. Positiv kristen djursyn

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Per Erik Wesslén; [2006]
  Nyckelord :djuretik; etik; djursyn; kristen tro; djur; bibelvetenskap; djur i bibeln; djursymbolik; orena djur; Bileams åsna; Guds Lamm;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen har varit att uppmärksamma uppvärderande omnämnanden av djur i kristen texttradition, företrädesvis i evangelierna, men också i apokryfisk litteratur och i Uppenbarelseboken. Fokus har legat på Jesustexterna, eftersom Jesus är kristendomens förgrundsgestalt och kärna. LÄS MER