Sökning: "Per Grundström"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Per Grundström.

 1. 1. Is Emotional Diversity, and The Difference Between Actual and Ideal Affect a Predictor of Satisfaction with Life and Symptoms of Depression in Sweden and Denmark?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Per Arne Mikael Grundström; Yodana Thorsdal Santiago; [2022]
  Nyckelord :Actual affect; ideal affect; emotional diversity; positive affect; negative affect; satisfaction with life; symptoms of depression; Social Sciences;

  Sammanfattning : According to traditional research in subjective well-being, the more pleasant emotions we experience, the more satisfied with life we are. But according to newer research, our physical and mental health, including satisfaction with life, also depends on the emotional diversity between the positive and negative emotions we experience, and the difference between the emotions we desire and those we actually experience. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av undervisningsperspektiv i samhällskunskap : Hot och möjligheter för vår framtid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Per Grundström; [2022]
  Nyckelord :Polarisering; samhällskunskap; motivation; förståelse; vetenskapligt perspektiv; socialpsykologiskt perspektiv; social identitet;

  Sammanfattning : Studien beskriver hur polariseringen mellan olika grupper har ökat i samhällen i stora delar av världen och hur sociala medier ibland kan förstärka denna tendens. Möjligheterna som finns att långsiktigt motverka detta i Sverige belyses genom att visa hur lärarna inom ramen för ämnesplanen i samhällskunskap i större utsträckning kan använda ett socialpsy­kologiskt och vetenskapligt perspektiv i undervisningen av sociala, ekonomiska och po­li­tiska frågor. LÄS MER

 3. 3. Öppna frågor i interaktion mellan undersköterskor och personer med kommunikationsstörning på särskilda boenden för äldre

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Emma Lidskog; Miriam Grundström; [2021-02-03]
  Nyckelord :Neurogena kommunikationsstörningar; särskilda boenden för äldre; öppna frågor; personcentrerad vård; Conversation Analysis; Neurogenic communication disorders; long-term residential care; open-ended questions; person-centered care; Conversation Analysis;

  Sammanfattning : Att som vårdgivare ställa öppna frågor har beskrivits som ett sätt att främja patientens delaktighet vilket är grundläggande för person-cen-trerad vård. Samtidigt visar forskning att öppna frågor kan vara problematiska i samtal med personer med kommunikationsstörning. LÄS MER

 4. 4. Effekt av fysisk aktivitet hos kvinnor med oro och ångest i samband med bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Klara Grundström; Lina Gärdesund; [2020]
  Nyckelord :Bröstcancer; fysisk aktivitet; oro; ångest;

  Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige, varje dag insjuknar 20 stycken kvinnor. Det är en livsomvälvande sjukdom som kan orsaka oro och ångest, vilket kan leda till svårigheter och rädsla att utföra fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. A Narrative Critique of The Saami Bear Myth

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Per-Gunnar Lidström; [2019-02-04]
  Nyckelord :the Saami bear myth; narrative criticism; bear; bear myths; Saami indigenous religion; Perh Fjellström; Sigrid Drake; Johan Olafsson Turi; Harald Grundström; Jonas Andersson Nensén; Seymour Chatman; Mark Allan Powell;

  Sammanfattning : The Saami bear myth has in the research been closely tied to the bear hunting ritual. When the ritual has been discussed the myth has been narrated and after that the researcher has continued with the bear hunt. There has not yet been a thorough analysis of these bear myths. LÄS MER