Sökning: "Per Lavenius"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Lavenius.

  1. 1. Kunskap och kunskapsformer

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Per Lavenius; Christer Svennerlind; [2020-09-15]
    Nyckelord :Kunskap; kunskapsform; praktikvändning; Ingrid Carlgren;

    Sammanfattning : Uppsatsens primära syfte är att analysera begreppet kunskapsform samt de fyra kunskaps-formerna fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskap, som dessa beskrivs av Ingrid Carlgren. Ett andra syfte är att ge förslag till förändringar/förbättringar av bestämningarna av de fyra kunskapsformerna. LÄS MER