Sökning: "Per Morén"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Per Morén.

 1. 1. WHY FORM AND CONTENT SPEAK THE SAME LANGUAGE IN TONI MORRISON’S SULA. Traumatized narrative and interplay.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Per Morén; [2020-09-15]
  Nyckelord :trauma narrative; ellipsis;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the interplay between narrative form and content in Toni Morrison’s Sula, and demonstrate how this interaction is an important part of the creation of meaning in the novel. The study employs a structural-narratological method in the formal analysis. LÄS MER

 2. 2. MÁS ALLÁ DEL DUALISMO ANTAGÓNICO EN LA CASA DE BERNARDA ALBA. UN ESTUDIO SOBRE EL LENGUAJE LORQUIANO VISTO POR LA LENTE KRISTEVIANA.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Per Morén; [2020-01-29]
  Nyckelord :spanska; dualism; det symboliska; det semiotiska; det abjekta; Federico García Lorca; La casa de Bernarda Alba;

  Sammanfattning : La casa de Bernarda Alba (LcdBA) av Federico García Lorca är ett världsberömt drama som har blivit analyserat i flertaliga studier. En genomgående, imlicit hypotes i en stor del av dessa arbeten, är att handlingen i LcdBA drivs av en antagonistisk dualism. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter den röda tråden : En komparativ studie av satskonnektion i Tisusuppsatser

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gabriella Morén; [2016]
  Nyckelord :Satskonnektion; Textbindning; Svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att undersöka satskonnektionen i tio Tisustexter, fem som blivit godkända och fem som blivit underkända. De forskningsfrågor jag ska försöka besvara är: Hur hög är konnektivtätheten i de Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G och kan något mönster urskiljas? Vilka likheter och skillnader kan urskiljas vad gäller valet av konnektiver i Tisusuppsatser som fått bedömningen U respektive G? Vilken relation kan man se i materialet mellan satskonnektion och texttyp? Vilka likheter och skillnader i andel och val av konnektiv förekommer mellan de analyserade Tisusuppsatserna och tidigare analyser av elevuppsatser och en debattartikel? För att underlätta analysen har texterna delats in i makrosyntagmer och sedan har satskonnektiverna lokaliserats och delats in i de fyra undergrupperna additiva, temporala, kausala och komparativa konnektiver enligt en modell som presenterats i Catharina Nyströms bok Hur hänger det ihop (Nyström, 2001). LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar bostadsbristen unga vuxnas val av bostad? : En undersökning utförd i Gävle kommun

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Sara Morén; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bostadsbrist finns i 183 av 290 kommuner i Sverige och en av kommunerna är tillväxtorten Gävle som växer med cirka tusen personer per år. Bostadsmarknaden är hårt pressad med få lediga bostäder vilket skapar höga bostadspriser, detta leder till att unga vuxna mellan 18–25 år har det svårt att komma in på bostadsmarknaden. LÄS MER

 5. 5. Rörelseasymmetrier hos väl fungerande ridhästar - smärtutlösta eller ej?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Siri Morén; [2015]
  Nyckelord :rörelseasymmetrier; hälta; hästar; meloxicam; smärta;

  Sammanfattning : I tidigare vetenskapliga studier har man funnit att en stor andel hästar som tränas, tävlas och anses fullt friska av sina ägare och ryttare vid mätning med det objektiva rörelsesystemet Lameness Locator har rörelsestörningar av samma storleksgrad som många hästar som utreds på klinik för lindrig hälta. I vilken utsträckning dessa asymmetrier är smärtutlösta eller ej har inte studerats. LÄS MER