Sökning: "Per Rydell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Per Rydell.

 1. 1. Social hållbarhet – en tillgänglighetsinventering i Jönköping

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Emma Rydell; Jennifer Andersson; [2018]
  Nyckelord :Accessibility inventory; TIBB; existing housing stock; cost analysis and accessibility adjustment; Tillgänglighetsinventering; TIBB; befintligt bostadsbestånd; kostnadsanalys samt tillgänglighetsanpassning;

  Sammanfattning : Purpose: This thesis investigates the accessibility in the existing housing stock in Jönköping. The inventory was carried out with the help of the handbook Accessibility in Existing Housing abbreviated as TIBB. LÄS MER

 2. 2. Äta, sova, streama. : En fallstudie om Spotify och kulturella processer i vardagen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Olle Rydell Sandgren; [2017]
  Nyckelord :Brand culture; konsumentkultur; konsumtion; konsumtionsbeteende; kultur; Spotify.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Den här uppsatsen är en fallstudie som tar avstamp i konsumentkultur, brand culture och som med hjälp av narrativ söker förklara om och i så fall hur kulturella processer skapar mening för konsumenter av Spotify. Trots uppsatsens fokus på konsumentens kulturella processer och erfarenheter säger undersökningen något om hur Spotify som varumärke kommuniceras till sina konsumenter. LÄS MER

 3. 3. Arbetssätt kring värdeflödesanalys för tillverkning av marina båtmotorer på Volvo Penta

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Heidi Käpynen; Sandra Rydell; [2012]
  Nyckelord :Value stream mapping; VPS; Lean Production; work instruction; improvments; Värdeflödesanalys; VPS; Lean Production; arbetssätt; förbättringar;

  Sammanfattning : Volvo Penta has been producing boat engines since 1907 and are world leading in this seg­ment. They have today an extended range and also sell industrial power stations. Quality, safe­ty and environmental care are three core values for Volvo and together they strive to give their customers the right product with the right quality. LÄS MER