Sökning: "Per Stenius"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Per Stenius.

 1. 1. Den komplexa förhandlingskonsten - En ledares nyckel till framgångsrik värdeappropriering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Stenius; Marcus Ingemansson; Carl-Oscar Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Värdeappropriering; Förhandlingsstyrka; Ledare; Organisation; Resursbaserat perspektiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och vilka ledarskapsbaserade förhandlingsstyrkor som påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor. Vi föreslår att variablerna VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor, VD:s kontroll över information i komplexa firmor, och VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor påverkar värdeapproprieringen positivt medan variabeln VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering negativt i komplexa firmor. LÄS MER

 2. 2. Modellering av flöden och syrgasförhållanden i Dannemorasjön och dess tillrinningsområde

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Seija Stenius; [2007]
  Nyckelord :water management; water quality; oxygen content; water flow modelling; Lake Dannemorasjön; vattenhushållning; vattenkvalitet; syrgaskoncentration; flödesmodellering; Dannemorasjön;

  Sammanfattning : Det hydrologiska systemet i Dannemorasjöns avrinningsområde, beläget i norra Uppland, är mycket komplicerat och har förändrats genom åren på grund av mänskliga ingrepp. De naturliga sjöarna i området har vid flera tillfällen utsatts för stora sänkningsföretag, vars främsta syfte var att förhindra läckage till gruvan i Dannemora. LÄS MER