Sökning: "Per Troedson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per Troedson.

  1. 1. Lokal brand i hyllställningar : En metodutvärdering för beräkning av temperaturer

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

    Författare :Per Troedson; Anna Östlund; [2016]
    Nyckelord :Analytisk dimensionering; dimensionerande brandförlopp; Eurokod; FDS; lokal brand; temperaturer; temperaturberäkningar;

    Sammanfattning : Moderna byggnader kan ställa krav på komplicerade brandtekniska lösningar eftersom de kan vara komplexa och inte bestå av konventionella arkitektoniska byggnadsdelar. De stora komplexa byggnaderna kan medföra att brandförhållandena i byggnaden avviker signifikant från de förhållanden som ligger till grund för de traditionella dimensioneringsmetoderna. LÄS MER