Sökning: "Per Westerlund"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Per Westerlund.

 1. 1. Den komplexa förhandlingskonsten - En ledares nyckel till framgångsrik värdeappropriering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Per Stenius; Marcus Ingemansson; Carl-Oscar Westerlund; [2019]
  Nyckelord :Värdeappropriering; Förhandlingsstyrka; Ledare; Organisation; Resursbaserat perspektiv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur och vilka ledarskapsbaserade förhandlingsstyrkor som påverkar VD:s värdeappropriering i komplexa firmor. Vi föreslår att variablerna VD:s förmåga till enhetligt agerande i komplexa firmor, VD:s kontroll över information i komplexa firmor, och VD:s utbyteskostnad i komplexa firmor påverkar värdeapproprieringen positivt medan variabeln VD:s utträdeskostnad i komplexa firmor påverkar VD:s värdeappropriering negativt i komplexa firmor. LÄS MER

 2. 2. Tillgängligt lärande : Möjligheter och hinder med en dator per elev

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Hanneman; Marie Westerlund; [2018]
  Nyckelord :Digitala verktyg; digtalisering; digital kompetens; förändringprocess; inkludering kompensatoriska lärverktyg; skolutveckling; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att beskriva, analysera och problematisera den digitala satsningen 1:1 på högstadiet i en mindre kommun. Vidare fokuserade studien på hur datorsatsningen kunde bidra till att skapa tillgängligt lärande för alla elever och vilken roll specialpedagogen hade i detta. LÄS MER

 3. 3. Incitament i upphandling för att främja leverantörsutveckling i bygg- och anläggningsbranschen : En fallstudie vid en statlig myndighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Johansson; Amanda Westerlund; [2017]
  Nyckelord :Supplier development; supplier performance management; incentives and bonuses; procurement; supplier relations; Leverantörsutveckling; leverantörsuppföljning; incitament och bonus; upphandling; leverantörsrelationer;

  Sammanfattning : En väl fungerande offentlig upphandling är avgörande för att klara de förändringar som vår omvärld står inför. Konkurrensen och effektiviteten inom bygg- och anläggningsbranschen beskrivs ofta som lägre än i andra branscher. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av emballage för lagerhållning och transport av axlar

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering; Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Dennis Mannberg; Martin Westerlund; [2016]
  Nyckelord :Produktutveckling;

  Sammanfattning : På Volvo Construction Equipments anläggning i Eskilstuna tillverkas axlar och transmissioner, till hjullastare och dumprar, som lagras och transporteras i stålemballage, så kallade komponentrack. Komponentracken kommer i en stor mängd unika modeller och klassificeringar vilket skapar besvär vid exempelvis bevakning av tillgången av rack, främst vid volymsvängningar och mixförändringar i produktionen. LÄS MER

 5. 5. Produktivitet vid GROTskotning beroende på sätt att GROTanpassa avverkningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Leif Westerlund; [2016]
  Nyckelord :tidsstudie; biobränsle; skogsbränsle; grenar och toppar;

  Sammanfattning : Biobränslen har i många år ökat i Sveriges energimix. Den största potentialen för fortsatta ökningar bedöms finnas i kategorin oförädlade trädbränslen vilka i dagsläget består till ca 50% av grenar och toppar (GROT) från föryngringsavverkningar. Ett antal studier pekar på att uttaget kan öka avsevärt. LÄS MER