Sökning: "Per-Erik Olsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Per-Erik Olsson.

  1. 1. Corporate social responsibility och lärande : En kvalitativ studie om hållbart företagande och dess påverkan på lärande i arbetslivet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Emma Arias Olsson; [2014]
    Nyckelord :Corporate social responsibility; lärande i arbetslivet; organisation; lärande; hållbart företagande;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker hur anställda upplever att arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR) påverkar lärandet på arbetsplatsen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur arbetet med CSR upplevs påverka lärandet inom en organisation. LÄS MER