Sökning: "Percieved Sensory Dimensions"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Percieved Sensory Dimensions.

 1. 1. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna Åshage; [2020]
  Nyckelord :hälsopark; hälsofrämjande design; hälsofrämjande miljökvaliteter; evidensbaserad design; samhällsutveckling; deltagande aktionsforskning; kulturella ekosystemtjänster; Quality Evaluation Tool; Percieved Sensory Dimensions;

  Sammanfattning : Forskning kring den betydelse utformningen av vår fysiska och psykosociala miljö har för vårt välmående och för att bidra till att skapa goda miljöförutsättningar för ökad hälsa är ett forskningsområde med växande evidens. Samtidigt som våra urbana livsmiljöer växer och förtätas så minskar och begränsas samtidigt nära tillgång till att vistas i naturmiljöer som har positivt effekt för vårt fysiska och mentala välmående. LÄS MER

 2. 2. Sensory Processing Sensitivity : En valideringsstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Isabelle Ferré Hernandez; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sensory processing sensitivity is believed to be a personality trait in up to 20% of individuals, including other species than humans. The trait is associated with higher levels of unpleasant arousal, a higher sensitivity to sensory input, empathy and a deeper level of informational processing in the brain. LÄS MER