Sökning: "Perfektionism"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Perfektionism.

 1. 1. Förhållandet mellan perfektionism och livstillfredsställelse hos studenter : En kvantitativ studie om självskattad perfektionism och självskattad livstillfredsställelse hos studenter

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :perfektionism; livstillfredsställelse; studenter; skolmiljö;

  Sammanfattning : Skolmiljön är en viktig plats för ungdomar. Den mesta tiden spenderas där som förberedelse inför vuxenlivet. Under ungdomsåren formas en individs identitet och påverkar hur individen inträder i vuxenlivet. Därför är individens syn på sig själv en annan viktig faktor i hur identiteten formas. LÄS MER

 2. 2. Vad innebär perfektionism i samband med tidig specialisering? : En kvantitativ studie kring perfektionism och tidig specialisering hos unga idrottare på idrottsgymnasier

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ellen Ljungströmmer; Linette Kouru; [2019]
  Nyckelord :perfektionism; tidig specialisering; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka perfektionism bland elever på idrottsgymnasier, inklusive möjliga skillnader i perfektionism mellan könen samt möjliga samband mellan perfektionism och elevernas specialiseringshistorik. Följande frågor skall besvaras i studien: Finns det någon skillnad i perfektionistisk strävan och/eller oro mellan könen? Finns det något samband mellan perfektionistisk strävan och/eller oro och elevernas historik kring idrottslig specialisering? Metod Denna uppsats är av kvantitativ art i form av enkäter. LÄS MER

 3. 3. ”De får det att funka utåt, men kan gå sönder inuti.” : Skolkuratorers arbete med ”duktiga flickor” på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Isabelle Larsen; Liza Thunell; [2019]
  Nyckelord :good girl; mental illness; self-esteem; perfectionism; school counselor; duktig flicka; psykisk ohälsa; självkänsla; perfektionism; skolkurator;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka vad skolkuratorer anser kännetecknar “duktiga flickor” på gymnasiet, hur de arbetar med att bemöta gymnasietjejer som uppvisar ”duktig flicka”-syndrom, samt vilka risker de anser finns för dessa tjejer. Sex stycken semistrukturerade intervjuer genomfördes med skolkuratorer vilka var yrkesverksamma i Mellansverige. LÄS MER

 4. 4. Perfektionism hos högskolestudenter : Har personlighet och syskonplacering någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Omberg; Susanna Rantaniitty; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Perfektionism skildras ha ökat hos unga vuxna och menas kunna ge positiva eller negativa konsekvenser för individen. Positiv perfektionism har förknippats med goda arbetsvanor och hög prestation, medan negativ perfektionism visat sig kunna leda till psykisk ohälsa. LÄS MER

 5. 5. Är perfektionistiska danslärare stressade? : En kvantitativ studie om stress och perfektionism hos professionella danslärare.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Adjani Hjert Goli; Hanna Korhonen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of the present study was to examine the correlation between different types of perfectionism and perceived stress. The following issues were investigated: 1) Does dance teachers with higher levels of perfectionism also experience higher levels of stress? 2) Are there any differences between different types of perfectionism? 3) How much of the variation of perceived stress can be explained by variables such as age, experience and different types of perfectionism? Method In order to achieve the purpose of the study, a survey was conducted. LÄS MER