Sökning: "Performance-based reward system"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Performance-based reward system.

 1. 1. Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? : En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelse av provisionsbaserad lön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Adam Helén; Stina Lexe; [2020]
  Nyckelord :Sales and Stress; Salesman and stress; real-estate agent and stress; work-related stress; Reward systems; Monetary rewards and Performance based pay.; Försäljning och stress; försäljare och stress; fastighetsmäklare och stress; arbetsrelaterad stress; belöningssystem; monetära belöningar och provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Titel: Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelser av provisionsbaserad lön. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Adam Helén och Stina Lexe Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Syftet med studien är att med fokus på stress få en ökad förståelse för provisionsbaserad lön och vilken effekt det har på medarbetaren. LÄS MER

 2. 2. Monetära belöningssystem och dess effekter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Anton Gustafsson; Ann-Sofie Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Monetary reward system; motivation; effects; organisation; performance-based salary; bonus; reward; performance; Monetära belöningssystem; motivation; effekter; organisation; prestationsbaserad lön; bonus; belöning; prestation;

  Sammanfattning : Monetära belöningssystem är vanligt förekommande inom organisationer och implementeras vanligtvis för att öka motivationen hos medarbetare för att kunna påverka deras prestation, dock kan det finnas andra effekter som det inte tas någon hänsyn till. Syftet med studien är att skapa kunskap och en djupare förståelse om effekter av monetära belöningssystem i arbetslivet och hur monetära belöningssystem påverkar prestationen. LÄS MER

 3. 3. Belöningssystemets påverkan på målkongruens : En kvalitativ fallstudie i en marknadsföringsbyrå

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jonatan Ottosson; Pontus Andersson; [2019]
  Nyckelord :Reward systems; Goal congruence; Goal setting; Agency-theory; Management by objectives; Management accounting; Belöningssystem; Målkongruens; Goal setting; Agentteori; Målstyrning; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Background & problem: Modern day companies face increasingly harsh economic conditions,which in turn increases the pressure to meet markets requirements. When more stringentdemands are made on corporate finances, it is necessary to have sufficient knowledge aboutthe management of limited resources. LÄS MER

 4. 4. "När pengarna rullar in är man motiverad" : En fallstudie av hur prestationsbaserad lön upplevs av konsultchefer på ett bemanningsföretag.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi; Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :My Andersson; Olivia Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Performance-based reward system; work motivation; job quality; staffing and recruitment industry; justice and cooperation.; Prestationsbaserat belöningssystem; arbetsmotivation; arbetskvalité; bemanningsbranschen; rättvisa och samarbete.;

  Sammanfattning : ”När pengarna rullar in är man motiverad” är en kandidatuppsats i Sociologi skriven av Olivia Pettersson och My Andersson. Syftet med studien är att undersöka ett prestationsbaserat belöningssystem och dess effekter på arbetsmotivation samt upplevd arbetskvalité, detta genom att göra en fallstudie på ett bemanningsföretag i Stockholm. LÄS MER

 5. 5. Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar – Försäljningsservice i Bergslagen AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Abdo Ibrahim; David Kaya; [2015]
  Nyckelord :Reward system; motivation; rewards; performance related salary; fixed salary; performance; sales coach; salary; forms of wages; Belöningssystem; motivation; belöningar; prestationsbaserad lön; fast lön; prestationer; säljcoach; lön; löneformer;

  Sammanfattning : Sammanfattning - ”Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar             – Försäljningsservice i Bergslagen AB” Datum: 28Maj 2015 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,Mälardalens Högskola Författare: Abdo Ibrahim                       David Kaya                    1 December 1990                 18 Maj 1990 Handledare: Esbjörn Segelod Titel: Effekter av belöningssystem och säljledare på försäljning av försäkringar– Försäljningsservice i Bergslagen AB Nyckelord: Belöningssystem, motivation, belöningar, prestationsbaserad lön, fast lön, prestationer, säljcoach, lön och löneformer Problem: Försäljningsservice i Bergslagen är beroende av sina försäkringsförmedlare för att kunna upprätthålla företagets försäljningsvolymer. För att få de anställda att arbeta mot verksamhetens uppsatta mål är det viktigt att rekrytera rätt personal men även att behålla nyckel personer i företaget. LÄS MER