Sökning: "Perfusions CT"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Perfusions CT.

  1. 1. Perfusions CT och Stroke patienter : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

    Författare :Angelica Mäkinen; [2012]
    Nyckelord :Perfusions CT; Stroke; Trombolys;

    Sammanfattning : Bakgrund: Stroke är ett snabbt påkommande neurologiska bortfallssymtom med eller utan medvetandessänkning. Sedan införandet av multidetektor CT med kortare undersökningstider har CT blivit en lämplig metod för att utreda akut strokefall. LÄS MER