Sökning: "Perifera vägen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Perifera vägen.

 1. 1. Crowdfunding - den perifera eller centrala vägen? : En studie om beslutsprocesser inom equity- och debtbaserad crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Shadé Ayorinde; Enkido Cacan; [2023]
  Nyckelord :Crowdfunding; Equity based Crowdfunding; Debtbased crowdfunding. decision-making processes; Elaboration Likelihood Model; Perifer emotion; Central logic; Asymmetric information;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to describe and analyze how investors are influenced by information in decision-making processes regarding equity and debt-based crowdfunding. Theories: Elaboration Likelihood Model, Asymmetric information and previous relatable studies.  Method: Qualitative method with semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Crowdfunding som investeringsalternativ : En investeringsanalys om potentiella investerares beslutsfattande inom equity- och debt baserad crowdfunding

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jana Shawkat; Nathalie Friskytt; [2018]
  Nyckelord :Crowdfunding; Equity based crowdfunding; Debt based crowdfunding; Word of mouth WoM ; Elaboration likelihood model ELM ; Central path; Peripheral path; Potential investors; Crowdfunding; Equity baserad crowdfunding; Debt baserad crowdfunding; Word of mouth WoM ; Elaboration likelihood model ELM ; Centrala vägen; Perifera vägen; Potentiella investerare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att analysera equity- och debt baserad crowdfunding i förhållande till studiens primära teori om elaboration likelihood model (ELM) och hur dess variabler påverkar potentiella investerares investeringsbedömningar. Informationsasymmetri och behavioral finance har inkluderats i studien som två kompletterande delteorier. LÄS MER

 3. 3. Social hållbarhet, håller det hela vägen? : En diskursanalys av begreppets praktiska tillämpning

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Fanny Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; diskursteori; diskursanalys; markanvisning; Fokus Skärholmen;

  Sammanfattning : Social hållbarhet är ett begrepp som står högt på agendan på såväl global som lokal nivå, och diskuteras idag som en självklar del i stadsutvecklingsprojekt. Dess kvalitativa karaktär medför svårigheter i att definiera och göra det mätbart, vilket ställer till med problem när det ska tillämpas. LÄS MER

 4. 4. Mikrobiologisk vattenkvalitet i samfällighetsägda dricksvattennät : En undersökning av mikrobiologisk vattenkvalitet i sex samfällighetsägda dricksvattennät i Vaxholms kommun som får sitt vatten från Görvälnverket

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för naturgeografi

  Författare :Jerker Johansson; [2014]
  Nyckelord :drinking water distribution system; microbiology; microbiological risk; drinking water; distribution facility; community; community-owned water distribution system; surface water; esthetical quality; legal; control; enforcement; dricksvattennät; mikrobiologi; mikrobiologisk risk; dricksvatten; distributionsanläggning; samfällighet; samfällighetsägd distributionsanläggning; ytvatten; estetisk kvalitet; juridik; kontroll; tillsyn;

  Sammanfattning : Att ha ständig tillgång till ett hälsosamt, rent och gärna gott dricksvatten tas idag ofta som självklart av många människor i Sverige. Sveriges sammanlagda nybildning av vatten innebär idag inga problem för dricksvattenförsörjningen om man bortser från ojämn fördelning av vattentillgångar samt lokala kvalitetsproblem. LÄS MER

 5. 5. Nyskapande inom reklamannonser : En studie av reklamens utveckling i teori och praktik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Lana Vikor; [2006]
  Nyckelord :Marknadsföring; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Miljön för annonsering och reklam har förändrats. Människor har blivit alltmer exponerade till reklam och har därför blivit alltmer skeptiska och trötta på den. LÄS MER