Sökning: "Perishan Ibrahim"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Perishan Ibrahim.

  1. 1. Modersmålsundervisningens betydelse

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

    Författare :Perishan Ibrahim; Musaab Hasan; [2022]
    Nyckelord :modersmål; modersmålsundervisningen; inlärningen av andra språk.;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka betydelsen av modersmålsundervisningen i inlärning av andra språk hos eleverna. I studien har vi lyft fram praktiska svårigheter och hinder som försvårar modersmålsundervisningen i förhållande till uppnåendet av en bra och god inlärning av andra språk. LÄS MER