Sökning: "Pernilla Alexandersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Alexandersson.

  1. 1. Företags motiv och förutsättningar för att samarbeta med teknikprogrammet

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

    Författare :Pernilla Alexandersson; [2011]
    Nyckelord :teknikprogrammet; teknikcollege; teknik; skola; samarbete; praktik; företag; näringsliv;

    Sammanfattning : Det råder brist på framtida tekniker och skolorna behöver tillsammans med näringslivet jobba för ökat teknikintresse bland barn och unga. Även om teknikprogrammet på gymnasiet strävar efter att ge eleverna en teknisk bas är det också ett högskoleförberedande program och har andra förutsättningar än de yrkesförberedande programmen att ge eleverna insyn i industrins värld. LÄS MER