Sökning: "Pernilla Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Pernilla Andersson.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på controllerns arbete –en kvalitativ studie av controllers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Andersson; Anna Appelgren; [2019-01-31]
  Nyckelord :Controller; digitalisering; arbetsutförande; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Den digitala utvecklingen kommer med nya förutsättningar och möjligheter och innebär nya arbetssätt som påverkar controllerns arbete på olika sätt. Informationshantering och kommunikation är exempel på områden där digitaliseringen sätter avtryck och de är också viktiga delar av controllerarbetet. LÄS MER

 2. 2. Jag tycker jobbet är viktigare än så - En kvalitativ studie av elevassistenters upplevelse av sin arbetssituation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Annica Nilsson; Pernilla Andersson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsförhållanden; Belöning; Elevassistent; Engagemang; Krav; Resurser; Särskilt stöd; Tematisk analys; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of the present study was to examine and gain better knowledge regarding the working conditions for teacher assistants in Sweden. The study has a qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with seven participants who all were employee in public primary- and middle-schools. LÄS MER

 3. 3. En pedagogisk verksamhet av kvalitet? En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om möjligheter för att uppnå en pedagogisk verksamhet av kvalitet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Andersson; Sofie Svensson; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärarprofession; förutsättningar; kvalitet; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Under de senare åren har vi tagit del av den högaktuella situation som råder ute på förskolorna. Flertalet debatter och grupprörelsen Förskoleupproret vittnar om att pedagoger blir stressade, sjukskrivna och upplever otillräcklighetskänslor. LÄS MER

 4. 4. "Det är normerna vi tampas med!" : Hbtq-certifieringens inverkan på svenskundervisning i mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Andersson; [2018]
  Nyckelord :LGBTQ; LGBTQ-certification; gender; norm critical practice; norms; hetero norm; heteronormative; hbtq; genus; RFSL; svenskundervisning; hbtq-certifiering; normer; heteronormativitet; normkritik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om svenskundervisning ur ett hbtq-perspektiv i fyra olika grundskolor, varav två är hbtq-certifierade, samt att dessutom närmare undersöka lärares kunskaper om och upplevelse av att arbeta med hbtq-perspektiv i svenskundervisning. Jag har studerat hur lärarna arbetade, vilka som representerades i läromedlen och i klassrumsmiljöerna, hur klassrummen var möblerade samt hur eleverna var grupperade. LÄS MER

 5. 5. I skuggan av en sjukdom : En kvalitativ studie som belyser upplevelsen från uppväxten hos friska barn med syskon med kronisk och/eller livshotande sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Pernilla Andersson Fjärrstrand; [2018]
  Nyckelord :siblings; chronic illness; life-threatening illness; cancer; diabetes type 1; families; health care professionals; counsellors; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the experiences of children growing up with a sibling with a chronic and/or life-threatening disease by interviewing the healthy children and health care professionals. The object of the study was to understand the healthy children’s view on the level of support given to them during the course of the disease of their siblings. LÄS MER