Sökning: "Pernilla Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Pernilla Andersson.

 1. 1. Fly. Sök skydd. Larma. : En kvantitativ analys av svenska studenters upplevelse av riskinformation och oro för pågående dödligt våld.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ellinor Andersson; Pernilla Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Worry; school; students; ongoing deadly violence; school attack; school shooting; Oro; lärosäte; studenter; pågående dödligt våld; PDV; skolattack; skolskjutning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att genom en statistisk analys och ur ett riskkommunikationsperspektiv undersöka informationens roll för riskuppfattning och upplevelse av oro kring pågående dödligt våld (PDV) hos studenter vid lärosäten i Sverige. I studien innefattar informationens roll beteenden kopplade till informationssökning, information som trygghetsskapande faktor och informationsbehov. LÄS MER

 2. 2. ”Det finns alltid en plats i ringen, välkommen” : Teaterlärares arbete med inkludering och delaktighet i teatergrupper.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Musikhögskolan

  Författare :Pernilla Andersson; [2022]
  Nyckelord :Teater; elevinflytande; lärarroller; kulturskola; lärare;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att belysa hur teaterlärare på kulturskolan resonerar kring att skapadelaktighet och inkludering i teatergrupper. För att uppnå detta har semistrukturerade intervjueranvänts, med hjälp av öppna observationer som endast används för att skapa en gemensamgrund för intervjuerna. LÄS MER

 3. 3. "Man kan inte ha mer patienter än man klarar av": En kvalitativ intervjustudie om arbetsmiljöns påverkan för förutsättningarna till ett hållbart arbetsliv inom vård- och omsorgsyrken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Pernilla Aronsson; Johanna Andersson; [2022]
  Nyckelord :work environment; sustainable working life; nurse; assistant nurse; social worker; patient-focused work; arbetsmiljö; hållbart arbetsliv; sjuksköterska; undersköterska; behandlingspedagog; patientnära arbete;

  Sammanfattning : Inom vård- och omsorgsyrken finns idag en hög sjukfrånvaro som bidrar till en ökad risk för sjukpension, samtidigt som det också är personalbrist inom dessa yrken. En bidragande orsak till dessa problem är att arbetstagarna har en ansträngd arbetsmiljö. LÄS MER

 4. 4. Jag är ett bra exempel på ett dåligt exempel : En kvalitativ intervjustudie om problematisk skolfrånvaro ur ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Pernilla Andréasson; Monica Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer i undervisningen : ur ett specialpedagog-, lärar- och elevperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Pernilla Andersson; Sandra Lindsjö; [2020]
  Nyckelord :Special education; inclusive education; relationships; success factors; relational perspective; sociocultural perspective; Specialpedagogik; inkludering; relationskompetens; framgångsfaktorer; relationellt perspektiv; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka framgångsfaktorer som finns i undervisningen, ur ett specialpedagog-, lärar- och elevperspektiv. På vilket sätt kan lärare arbeta med ledning och stimulans på gruppnivå, för att undvika för många extra anpassningar på individnivå? Utifrån studiens syfte har tre frågeställningar utformats och dessa är; Vad anser eleverna gynnar deras lärande i den undervisning de möter? Vad anser specialpedagoger och lärare gynnar eleverna i deras lärande? Vilka specialpedagogiska perspektiv framkommer i synen på elever? Metoden är kvalitativa intervjuer med tre lärare, tre specialpedagoger, och tre fokusgruppsintervjuer med fem elever i varje. LÄS MER