Sökning: "Pernilla Andreasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla Andreasson.

 1. 1. Hur verksamhetsstyrning kan anpassas för att öka konsultens engagemang för kundorganisationen - En fallstudie på en kundorganisation inom den kemiska processindustrin

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Pernilla Andreasson; Rasmus Lundin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Var går gränsen? -en kvalitativ intervjustudie om pedagogers tankar och funderingar kring anmälningspliktens innebörd och konsekvenser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Linda Andreasson; Pernilla Clausson; [2010]
  Nyckelord :barn som far illa; anmälningsplikten; misshandel; pedagogers tankar;

  Sammanfattning : BAKGRUND:I bakgrunden beskriver vi vad litteratur och forskning tar upp kring anmälningsplikten. Vibeskriver olika varianter av misshandel och dess innebörd. Vi förklarar de lagar ochförordningar som pedagoger inom verksamhet som berör barn måste förhålla sig till. Vi taräven upp problematiken som förkommer vid en anmälan. LÄS MER