Sökning: "Pernilla Borg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Pernilla Borg.

 1. 1. När pedagoger har tid att tala systematiskt kvalitetsarbete blir det kvalité

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Pernilla Borg; Rebecca Milesa; [2023-10-24]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete; fritidshem; lärare i fritidshem; kvalitet; läroplan;

  Sammanfattning : Systematiskt kvalitetsarbete är en obligatorisk och lagstadgad arbetsuppgift som alla verksamma inom skolan ska bedriva i samarbete med huvudman. I denna studie undersöker vi därför hur pedagoger talar om det systematiska kvalitetsarbetet och hur de också arbetar med det centrala innehållet i läroplanens fjärde kapitel för fritidshemmet. LÄS MER

 2. 2. Alternativ och Kompletterande Kommunikation : - Beskrivningar av kommunikationsutveckling genom AKK bland personal verksamma i grundsärskolan - inriktning träningsskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Lars-Johan Jonsson Borg; Pernilla Malmqvist; [2020]
  Nyckelord :Augmentative and Alternative Communication; ACC ; communication; compulsory school for children with severe learning disabilities communication; intellectual disability; socio-cultural perspective; Alternativ och kompletterande Kommunikation AKK ; grundsärskola med inriktning träningsskola; intellektuell funktionsnedsättning; kommunikation; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie redogör för hur personal verksamma i grundsärskolan med inriktning träningsskola, beskriver sitt arbete med elevers kommunikationsutveckling genom AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Studien utgår från semistrukturerade intervjuer som genomförts på rektorer, specialpedagoger, pedagoger och elevassistenter. LÄS MER

 3. 3. Svenska idrottsstjärnors flytt till skatteparadis

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Adina Gustavsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Runtom i världen finns länder som knappt tar ur någon skatt eller inte ingen skatt alls, så kallade skatteparadis. Året är 1974 och en av Sveriges mest omtalade tennisspelare, Björn Borg, flyttar vid 18 års ålder till skatteparadiset Monaco tillsammans med sina föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Det odefinierade barnperspektivet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hanna Johansson Borg; Pernilla Ingvarsson; [2007]
  Nyckelord :Barns behov i centrum BBIC ; Barnperspektiv; Barns perspektiv; Delaktighet; Utredningsarbete;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi, genom att göra tematiserade semistrukturerade forskningsintervjuer, hur fem socialarbetare som arbetar med utredningar som rör barns livssituation uppfattar vad som menas med barnperspektiv och hur de använder barnperspektiv i sina utredningsarbeten. Våra frågeställningar är: Vad innebär det enligt socialarbetare som arbetar med utredningar som rör barn att arbeta utifrån ett barnperspektiv, och hur använder de barnperspektivet i sitt utredningsarbete? Finns det möjlighet för barnet att vara delaktigt i utredningen? Påverkar barnets ålder hur socialarbetarna förhåller sig till barnperspektivet? Utgår socialarbetarna från teorier om barns behov i utredningsarbetet? Informanternas syn på barnperspektiv handlar till stor del om att det är viktigt att se barnet och göra dess röst hörd. LÄS MER