Sökning: "Pernilla Bylund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Bylund.

  1. 1. Hjärtinfarkt : patientens upplevelser av hjärtinfarkt efter utskrivning från sjukhuset

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

    Författare :Ann-Sofie Bylund; Pernilla Köllås; [2011]
    Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelse; patient; vardagsliv; livsvärld;

    Sammanfattning : Varje år drabbas många svenskar av hjärtinfarkt, deras livsvärld och subjektiva kropp förändras plötsligt. Sjuksköterskan har till uppgift att lindra och förebygga det lidande som förändringen kan leda till. Det kan hon/han göra genom att ha kunskap om området, uppträda på ett lugnt sätt och ge adekvat information. LÄS MER