Sökning: "Pernilla Christensen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Christensen.

  1. 1. Betydelsefulla aspekter i mötet mellan röntgensjuksköterskor och patienter som kan minska patienternas oro i samband med röntgenundersökningar

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

    Författare :Pernilla Fabelo Kastegård; Emelie Christensen; [2017]
    Nyckelord :Radiologiska undersökningar; oro; kommunikation; information; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : BAKGRUND: Patienter kan ofta känna oro innan de ska genomgå en röntgenundersökning och det är röntgensjuksköterskans uppgift och ansvar att underlätta undersökningen för patienterna. SYFTE: Att belysa betydelsefulla aspekter i mötet mellan röntgensjuksköterskor och patienter som kan minska patienternas oro i samband med röntgenundersökningar. LÄS MER