Sökning: "Pernilla Fransson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Pernilla Fransson.

 1. 1. LOVA ATT JAG VAKNAR IGEN : En bloggbaserad litteraturstudie om hur kvinnor med depressiva symtom upplevt behandling med elektrokonvulsiv terapi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linnea Fransson; Pernilla Nyman; [2018]
  Nyckelord :Blogg; Depression; Elektrokonvulsiv terapi; ECT; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression drabbar 25 procent av kvinnorna i Sverige. Det kan behandlas på olika vis. Elektrokonvulsiv terapi är en behandlingsform som används när symtomen är svåra. Sjuksköterskans roll är att se patientens behov och utifrån dem ge god omvårdnad där patienten kan känna sig förstådd. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers tankar om utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Charlotta Fäldt; Pernilla Fransson; [2012]
  Nyckelord :Lärande; Motorik; Nyfikenhet; Sociala samspel; Utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Fransson, Pernilla & Fäldt, Charlotta (2011) Pedagogers tankar om utomhuspedagogik Malmö: Lärarutbildningen, Malmö högskola.Huvudsyftet med vårt examensarbete är att ta reda på hur och om utomhuspedagogiken används ur ett pedagogiskt syfte, i förskolan. LÄS MER

 3. 3. Önskvärda vägar : Bilder av vuxendom i modern gymnasievalsinformation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning; Linköpings universitet/Institutionen för tematisk utbildning och forskning

  Författare :Pernilla Fransson; Anne Fridh; [2005]
  Nyckelord :Gymnasieval; ungdomar; vuxendom; identitet; genuskonstruktioner; gymnasiestudier; livslångt lärande;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka marknadsföringen inför högstadieelevernas gymnasieval och därigenom se vilka bilder som förmedlas av god vuxendom och dess genuskonstruktioner. Som bakgrund ligger marknadsliberalisering och livslångt lärande och den teoretiska grunden är socialkonstruktionism och postmodernism. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av RR 17: I vilken utsträckning ger RR 17 utrymme för subjektiva bedömningar?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Fransson; Sandra Hallberg; Maria Lindberg; [2004]
  Nyckelord :RR 17; nedskrivningar; värdenedgångsprövning; subjektiva bedömningar; nyttjandevärde; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SYFTE: Vårt övergripande syfte är att undersöka hur företag tillämpar RR 17. Vi beskriver, analyserar och jämför de värdeminskningsindikationer som företagen beaktar samt de subjektiva bedömningar som företagen gör i samband med en värdenedgångsprövning. LÄS MER

 5. 5. OBEROENDE REVISOR Tillåtna och otillåtna verksamhetsområden för revisorer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Fransson; Charlotte Svanberg; [2003]
  Nyckelord :Revisor; oberoende; analysmodellen; revisorslagen; Ernst Young; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Slutsatser: Revisorn ska inför varje nytt uppdrag göra en prövning av om det föreligger hot mot hans eller hennes oberoende, enligt analysmodellen. Föreligger hot skall motåtgärder vidtas. Är detta inte möjligt eller inte kan anses tillräckligt, så ska uppdraget avböjas. LÄS MER