Sökning: "Pernilla Hallberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Pernilla Hallberg.

 1. 1. Vad får barn i förskolan göra i den fria leken? : Pedagogers uppfattning om hur inspirerande och inbjudande inomhusmiljöer och material påverkar den fria leken

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Caroline Hallberg; Pernilla Friberg Jönsson; Jessica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Fri lek; pedagogers uppfattning; innemiljön; inspirerande; inbjudande; pedagogiskt material;

  Sammanfattning : Undersökning bygger på att ta reda på pedagogers uppfattning kring hur barnen har tillgång till det pedagogiska materialet i den fria leken, vad som kan vara avgörande för att inspirera barnen i förskolans miljö med hjälp av det pedagogiska materialet. Den teoretiska utgångspunkten tar avstamp i utvecklingspedagogikens grunder. LÄS MER

 2. 2. Matteläxan ur ett elevperspektiv : En kvalitativ studie om elevers uppfattning av matteläxan

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Pernilla Hallberg; [2017]
  Nyckelord :homework; math homework; mathematics; purpose; student perspective; läxa; matteläxa; matematik; syfte; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Läxor är en del av undervisningen i många skolor idag. Det finns många tankar om hur läxan ska vara utformad och i vilket syfte eleverna ska ges läxa. I vår läroplan, Lgr 11 (Skolverket, 2011), finns dock inget skrivet om läxor. Syftet med min studie är att ta reda på hur matteläxan uppfattas ur ett elevperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Hållbart byggande - Ett arbete om att komma till insikt, finna incitament och skapa inspiration.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Pernilla Hallberg; Johanna Nilsson; [2012]
  Nyckelord :hållbart byggande; byggsektorns miljöpåverkan; miljöcertifieringar; konkurrens; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The construction sector is often criticized for its lack of efficiency and quality.When the construction industry is compared to the rest of the domestic manufacturing industry, the general conclusions of the industry’s low efficiency is confirmed. LÄS MER

 4. 4. Mobiltelefonen som hjälpmedel för vuxna med ADHD

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för temaLinköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Pernilla Hallberg; [2009]
  Nyckelord :ADHD; Assistive Technology; Mobile Phone; Cell Phone; PDA; Hand-held; ADHD; Kognitiva funktionsnedsättningar; Neuropsykiatriska funktionshinder; Hjälpmedel; Mobiltelefon; Handdator;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra till att öka kunskapen om hur tekniska hjälpmedel kan användas för att underlätta vardagen för vuxna människor med ADHD.  För att åstadkomma detta görs en genomgång av vilka problem som kan föreligga vid ADHD och vilka strukturer och aktörer som finns i samhället för att erbjuda hjälp och stöd som vuxna med ADHD kan ha behov av. LÄS MER

 5. 5. Tillämpning av RR 17: I vilken utsträckning ger RR 17 utrymme för subjektiva bedömningar?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Pernilla Fransson; Sandra Hallberg; Maria Lindberg; [2004]
  Nyckelord :RR 17; nedskrivningar; värdenedgångsprövning; subjektiva bedömningar; nyttjandevärde; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SYFTE: Vårt övergripande syfte är att undersöka hur företag tillämpar RR 17. Vi beskriver, analyserar och jämför de värdeminskningsindikationer som företagen beaktar samt de subjektiva bedömningar som företagen gör i samband med en värdenedgångsprövning. LÄS MER