Sökning: "Pernilla Kärvegård"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Pernilla Kärvegård.

  1. 1. Barns utelek i förskolan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik; Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

    Författare :Susanne El Faraj; Pernilla Kärvegård; [2010]
    Nyckelord :utelek; förskolegård; utomhuslek; utomhusmiljö;

    Sammanfattning : BAKGRUND: I bakgrunden beskrivs hur utevistelsen ser ut för de flesta barn i Sverige i dag. Den beskriver också hur och på vilket sätt utevistelsen är viktig för barns allsidiga utveckling.SYFTE: Syftet med studien är att få fram några förskollärares uppfattningar om barns utelek på förskolor med och utan förskolegård. LÄS MER