Sökning: "Pernilla Ring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla Ring.

 1. 1. "Resan till London" : Språk, struktur och kvalitet i fyra narrativa elevtexter i årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Pernilla Ljung; [2015]
  Nyckelord :pupils’ texts; narrative text; systemic-functional linguistics; linguistic features; middlelevel pupils; elevtext; narrativ text; systemisk-funktionell lingvistik; språkliga drag; mellanstadieelever;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate how four pupils in sixth grade use language when writing narrative texts, examined in relation to the typical structure and linguistic features of a narrative text. Another aim was to explore the similarities and differences between texts which received an A or B grade and texts with a D or E grade. LÄS MER

 2. 2. Analys av samtal mellan personer med afasi och logopeder/anhöriga : Användande av kommunikativa resurser i samarbete mot gemensam förståelse

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan; Linköpings universitet/Institutionen för nervsystem och rörelseorgan

  Författare :Sofia Johansson; Pernilla Östlund; [2007]
  Nyckelord :Conversation Analysis; Aphasia; Intersubjectivity; Repetitions; Gestures; Laughter; Conversational partner; Communicative resources and Communicative functions; samtalsanalys; afasi; intersubjektivitet; upprepningar; gester; skratt; samtalspartner; kommunikativa resurser och kommunikativa funktioner;

  Sammanfattning : I föreliggande studie undersöktes kommunikativa resurser i samtal mellan tre personer med afasi och deras respektive logoped/anhörig. Syftet var att identifiera och analysera resurser som samtalsdeltagarna gemensamt använde för att uppnå intersubjektivitet. LÄS MER