Sökning: "Pernilla Söderholm"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Pernilla Söderholm.

 1. 1. Skolledares komplexa uppdrag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Pernilla Söderholm; [2018]
  Nyckelord :Ledarskap; Mellanchef; Fallstudie; Offentlig verksamhet; Grundskoleförvaltningen; Styrning; Ledning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att att undersöka hur skolledare upplever sitt rektorsuppdrag och ser på sina möjligheter att, inom strukturen för svensk skolverksamhet, leda mot förbättrade skolresultat. Studien undersöker skolledarens uppdrag utifrån två organisatoriska nivåer; förvaltningsnivå och skolledarnivå. LÄS MER

 2. 2. Läsinlärning och Läsutveckling : en longitudinell studie med BRAVKOD metoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Kristina Petersson; Pernilla Söderholm-Feria; [2016]
  Nyckelord :Avkodning; BRAVKOD; Interventionsstudie; Läslistor; Läs- och skrivsvårigheter; Motivation; ’The simple view of reading’; ’Time on task’;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur elever med avkodningssvårigheter påverkades av en intervention med läslistor ställt mot tidigare interventioner och traditionell läsundervisning. Interventionen innefattade elever i avkodningssvårigheter som lästränade vid 4 tillfällen under 28 veckor á 20 minuter per gång med läslistor från BRAVKOD metoden. LÄS MER